Centrum samostatného života n.o.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov - § 38

06.03.2009 19:26

 

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov - § 38

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa neposkytne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba.

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky:

a) na diétne stravovanie, podľa druhu choroby a poruchy podľa prílohy č.5 zákona, ktorú uvádzame v závere príspevku:

b) súvisiace
1. s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 500 Sk, t.j. 16,60 € mesačne

2. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 900 Sk, t.j. 29,87€  mesačne

3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom  1 200 Sk, t.j. 33,19 € mesačne.

(2) Odkázanosť na každé zvýšenie výdavkov uvedených v odseku 1 sa posudzuje samostatne.

(3) Zvýšené výdavky na diétne stravovanie na účely tohto zákona sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu.

(4) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne:
a) 18,56 % sumy životného minima (1 000 Sk, t.j. 33,19 €) pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29) pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v prvej skupine,
b) 9,28 % sumy životného minima (500 Sk, t.j. 16,60 €) pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29) pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v druhej skupine,
c) 5,57 % sumy životného minima (300 Sk, t.j. 9,96 €) pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29) pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v tretej skupine.

(5) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 vo viacerých skupinách, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky na diétne stravovanie vo výške, ktorá zodpovedá nákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy podľa tejto prílohy.

(6) Zvýšené výdavky na zabezpečenie hygieny na účely tohto zákona sú výdavky súvisiace so zabezpečovaním bežnej osobnej hygieny a hygieny domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby uvedeného v prílohe č. 6.

(7) Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na účely tohto zákona sú výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok uvedených v prílohe č. 7.

(8) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou aj s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia mesačne vo výške 9,28 % sumy životného minima (500 Sk, t.j. 16,60 €) pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29)

(9) Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na účely tohto zákona sú výdavky na pohonné látky, ktoré slúžia na jeho prevádzku, ktoré fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu.

(10) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla je mesačne 16,70 % sumy životného minima (900 Sk, t.j. 29,87€) pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29)

(11) Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a ktorá:
a) je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo
b) nie je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla a jej prepravu zabezpečuje fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy.

(12) Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na účely tohto zákona sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.

(13) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, ak je odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom.

(14) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom je mesačne 22,27 % sumy životného minima  (1 200 Sk, t.j. 33,19 €) pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29)

(15) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná absolvovať so psom so špeciálnym výcvikom každoročne veterinárnu prehliadku. Doklad o veterinárnej prehliadke predkladá fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím príslušnému úradu vždy do konca decembra kalendárneho roka. Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepredloží doklad o veterinárnej prehliadke v určenej lehote, príslušný orgán odníme a zastaví výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

(16) Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba.1) To neplatí, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje sociálna služba v zariadení podporovaného bývania1) alebo v zariadení sociálnych služieb1) prechodne alebo na určitý čas, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

(17)Peňažný príspevok na zvýšené výdavky nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.29)

Príloha č. 5 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Skupiny chorôb a porúch na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Skupiny

I. skupina
a) fenylketonúria do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,
b) cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou,
c) nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie,
d) celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky.

II. skupina
a) diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,
b) odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,
c) syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,
d) chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie,
e) systémové ochorenia (systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba) spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy,
f) malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10%od normy,
g) skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou
zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 15%od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie.

III. skupina
a) chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,
b) zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade.

Príloha č. 6 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Zoznam zdravotných postihnutí na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou

I. Závažné ochorenia kože a kožných adnex
a) dekubity a trofické defekty na ploche nad 5 % kožného krytu,
b) jazvy po popálení, poleptaní a ožarovaní s potrebou pravidelného ošetrovania (preväzy pre mokvanie, hnisanie s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov),
c) rozsiahle ekzémy generalizovaného charakteru s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
d) pľuzgierovité kožné ochorenia s generalizovaným postihnutím kože s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
e) psoriasis vulgaris – generalizovaná forma s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
f) ostatné kožné ochorenia vyžadujúce trvalé ošetrenie pomocou mastí, pást, olejov, obkladov (rozsiahle dermatózy,
dermatomykózy, rohovatenie), kožné ochorenie musí mať generalizovaný charakter a postihuje plochu väčšiu ako 20 % povrchu kože,
g) ochorenia so zvýšenou sekréciou potných žliaz (chloridy v pote viac ako 40 mmol/l, sodík viac ako 70 mmol/l).

II. Stavy s chronickou sekréciou z fistúl a stomií s  potrebou častého ošetrovania (viac ako trikrát denne)

a) osteomyelitída s trvalou sekréciou,
b) chronické fistuly so sekréciou,
c) tracheostómie, gastrostómie, nefrostómie, cystotómie, kolostómie,
d) cystická fibróza s chronickými pľúcnymi prejavmi alebo gastrointestinálnymi prejavmi.

III. Ostatné postihnutia
a) stresová inkontinencia moču III. stupňa,
b) úplná inkontinencia moču (podmienená organicky),
c) úplná inkontinencia stolice.

Príloha č. 7 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility bez používania technicky náročných pomôcok a zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

I. Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility bez používania technicky náročných pomôcok
a) ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín,
b) mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze,
c) stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti ovplyvnenia tohoto stavu ďalšou liečbou,
d) úplná slepota oboch očí,
e) praktická slepota oboch očí.

II. Zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
a) elektrické vozíky,
b) mechanické vozíky,
c) kočíky,
d) chodúľky,
e) kraulery,
f) ortézy z tuhých materiálov (dlahy, výstuže, pružiny)
1. ortézy krku, trupu, bedra a lumbálnej oblasti,
2. ortézy horných končatín okrem ortéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí,
3. ortézy dolných končatín okrem ortéz prstov a nohy, ktoré nemajú uchytenie na predkolení,
g) protézy
1. protézy horných končatín okrem protéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie tuhou objímkou na predlaktí,
2. protézy dolných končatín okrem protéz chodidla, ktoré sú kompenzované výplňou a ortopedickou obuvou a nemajú uchytenie tuhou objímkou na predkolení.

 

 

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode