Centrum samostatného života n.o.

Peňažný príspevok na prepravu + príloha

07.03.2009 21:46

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA PREPRAVU § 36

 

(1) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný príspevok na prepravu.

(2) Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným subjektom podľa osobitného predpisu. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť vmieste svojho trvalého pobytu.

(3) Peňažný príspevok na prepravu nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, alebo ktorá je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla.  Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť, ak sa preprava fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím má vykonať v čase, keď osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok a ktorým sa zabezpečuje preprava fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nie je technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu.

(4) Peňažný príspevok na prepravu sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným subjektom podľa osobitného predpisu.

(5) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu podľa odseku 4 za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Príslušný úrad vyplatí peňažný príspevok na prepravu najneskôr do 20 dní od predloženia dokladu o výdavkoch na prepravu.

(6) Doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu obsahuje najmä údaje o subjekte, ktorý zabezpečoval prepravu podľa odseku 2, dátum vykonania prepravy a cenu za vykonanú prepravu.
(7) Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 14.

(8) Peňažný príspevok na prepravu je mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima (2 750 Sk, t.j. 91,28 €)pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom. Nevyčerpanú časť peňažného príspevku na prepravu za kalendárny mesiac nemožno využiť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

 Príloha č.14

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na prepravu

Životné minimum je 5 390 Sk, t.j. 118,92 €

  

Príjem fyzickej osobys ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom30)

 

Do dvojnásobku

 

 

životného minima

 

 

 

 

Do trojnásobku

 

 

životného minima

 

 

Do štvornásobku

 

 

životného minima

 

 

Do päťnásobku

 

 

životného minima

 

 Výška príspevku v % z preukázaných nákladov na prepravu

 

 

95 %

 

 

90%

 

 

70 %

 

 

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Ľudmila Gričová, CSŽ n.o.,3.12.2008

 

 

 

 

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode