Centrum samostatného života n.o.

Pre koho sú zákony a úrady?

06.03.2009 12:33

Pre koho sú zákony a úrady?

                    V januári 2009 rodičia detí s ťažkým zdravotným postihnutím z Liptovského Mikuláša a okolia  spísali protest ako reakciu na obsah sociálneho zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý zapracovaním § 43 ods. 5 uvedeného zákona stanovil, že vyplácanie opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu sa bude diať výlučne mesačne pozadu. Dotklo sa to peňažného príspevku na zvýšené výdavky, ako aj peňažného príspevku zaopatrovanie. Mnohé osoby poberajúce peňažný príspevok za opatrovanie nemali vôbec dostať v januári tento príspevok.

                Až po vlne kritiky postihnutých rodín a po medializovaní problému, ministerka nariadila, že sa necitlivý zásah do príjmu opatrovateľov zmierni tak, že príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatia polovicu príspevku za opatrovanie v januári tým, ktorí majú tento príspevok ako jediný zdroj príjmu. Nevieme však do dnes kde sa „stratili“ príspevky nevyplatené v januári a koľko ministerka ušetrila na postihnutých peňazí? Opatrovatelia s týmto postupom vyjadrili veľkú nespokojnosť. Preto sa mnohí na tento (ne) zákonný postup sťažovali rôznymi formami. Pani Jana Socháňová, iniciátorka podpisovej akcie v Liptovskom Mikuláši nám poskytla listy na uverejnenie na našej internetovej stránke. Petíciu podpísalo 55 rodičov  z Liptovského Mikuláša a okolia.

                 List rodičov bol poslaný približne 18 subjektom (prezidentovi SR, kandidátkam na prezidenta I. Radičovej a Z. Martinákovej , predsedovi vlády, ministerke Tomanovej,  primátorovi mesta L. Mikuláš, predsedovi Žilinského samosprávneho kraja, predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi, poslancovi NR SR, kandidátkam na prezidenta I. Radičovej a Z. Martinákovej , Verejnému ochrancovi práv...). Odpovedali Verejný ochranca práv - Pavel Kandráč,  MPSVR SR - Lýdia Brichtová, a kancelária prezidenta.

Centrum samostatného života podporuje poškodených opatrovateľov, stotožňuje sa s ich krokmi a preto uvádzame korešpondenciu v plnom znení.


Text mailu, ktorý poslala pani Socháňová a pridala ako prílohu  protest s podpismi

Prajeme príjemný deň

Sme rodičia zdravotne postihnutých detí z Liptovského Mikuláša a okolia, chceli by sme  vyjadriť svoju nespokojnosť s vyplácaním kompenzačných príspevkov mesačne pozadu a vyjadriť požiadavku, aby ste sociálny zákon novelizovali – ide hlavne:

O vrátiť vyplácanie kompenzácií do mesiaca, za ktorý patrí  (tak ako to bolo predtým – hlavne príspevok za opatrovanie, ktorý nie je príjmom /to by bol mizivým príjmom!/ – veď je to celodenné opatrovanie/podobne ako materský alebo rodičovský príspevok/ - štátna dávka  podobne ako dôchodok;

O vyplatenie  jednej mesačnej dávky kompenzácií ( ktorú ste nevyplatili a tak ste na nás ušetrili);

o zriadenie DSS pre takéto postihnuté deti (hlavne jednodňové alebo týždenné), ktorých je akútny nedostatok (u nás ani v blízkom okolí ani jeden),
 aby opatrovateľ sa mohol aktivizovať a aspoň trošku si zlepšiť svoju finančnú situáciu, no i vtedy, keď už on ani nevládze, lebo opatrovaní rastú a my starneme, lebo potom už bude treba opatrovať nás;

o výšku kompenzačného príspevku za opatrovanie (nebrať do úvahy príjem spoločne posudzovaných osôb) a jeho zvýšenie (už roky nebol zvyšovaný!);

V prílohe Vám prikladáme protestný list rodičov zdravotne postihnutých detí spolu s ich podpismi.


 


Rodičia opatrujúci zdravotne ťažko postihnuté deti v Liptovskom Mikuláši a okolí

                                        

                                                                                                                                                                   V Liptovskom Mikuláši dňa 21.1.2009


Reakcia na prijatie nového zákona.


    My, rodičia ťažko zdravotne postihnutých detí, ktorí sa riadne a celodenne /okrem hodín, ktoré strávia deti v škole/ staráme o naše postihnuté deti, vyjadrujeme svoj jednoznačný nesúhlas s prijatím nového zákona, ktorý nariaďuje sociálnym úradom, aby začali vyplácať kompenzačné dávky a príspevok za opatrovanie mesačne dozadu.

Znamená to, alebo si to len my tak vysvetľujeme?!, že štát chce na tejto najslabšej vrstve v našej spoločnosti ušetriť ešte aj z toho mála, čo nám štát dá? Veď si len reálne zvážte, keby sme teraz hromadne dali deti do štátnych zariadení a štát by bol nútený sa o ne postarať. My by sme si išli hľadať prácu a začať žiť normálny a hlavne ľahší život.


Či takto vie oceniť náš štát, hlavne opatrovateľov v produktívnom veku, ktorí by radšej išli pracovať a chceli žiť normálny ľudský a dôstojný život ako sa poctivo, riadne a celodenne starať o postihnuté dieťa, ktoré sa v mnohých prípadoch stalo obeťou nedbanlivosti lekárov? Lebo, veď si len uvážte, či sa dá odložiť dieťa do kúta, keď sme chorí, nevládzeme, alebo sa nám jednoducho nechce? Nedá! Ani to nechceme, ale chceme byť za túto neľahkú prácu tiež patrične ocenení, veď sme do tohto „povolania“ upadli nedobrovoľne!

    Nielenže máme najnižší príjem v štáte, ale ešte nám v týchto ťažkých časoch, keď zúri nielen hospodárska, ekonomická a plynová kríza a druhý rodič ako jediný živiteľ rodiny prichádza o prácu, dostáva minimálnu mzdu, alebo za ňu nedostal doteraz zaplatené, pozastavíte príspevok za opatrovanie a kompenzácie aj nám! Veď je to šialené! Najhoršie je na tom však rodič – opatrovateľ, ktorý je na to všetko sám! Naše príspevky sú v týchto dňoch jedinou nádejou rodín na „prežitie“! Z čoho máme žiť v týchto dňoch? Odkiaľ máme mať našetrené, ako uvádzate vo vašich listoch smerom k nám, keď máme zvýšené výdavky na lieky, lekárov, rehabilitačnú starostlivosť, individuálnu dopravu do škôl... a nemôžeme riadne pracovať!? Skúste sa prosím zamyslieť, keď budete investovať svoje koncoročné odmeny, z čoho asi majú žiť ľudia, pre ktorých je príspevok za opatrovanie jediným zdrojom príjmu? Nezávidíme Vám, ale aj my potrebujeme žiť!

Veríme, že sa budete na najbližšom zasadaní NR zaoberať aj našimi problémami, pretože my pri našich každodenných povinnostiach a problémoch určite nemôžeme ísť protestovať ako rómovia, zdravotníci, učitelia ... sme súčasťou tohto štátu a odrábame si každý deň poctivo svoju „kôrku chleba“!

 S nádejou vidiny lepšej budúcnosti    

                                                 rodičia ZŤP detí v Lipt. Mikuláši

 

+ príloha Plne sa stotožňujem s týmto protestom 55 podpisov (meno, priezvisko, adresa, podpis).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpovede uvádzame chronologicky podľa dátumu:


Odpoveď Verejného ochrancu práv

Verejný ochranca práv

P.O.Box 1

820 04 Bratislava 24

Email: sekreteriát@vop.gov.sk

www.vop.gov.sk

doc.JUDr. Pavel Kandráč, CSc.

verejný ochranca práv


Vážená pani

RNDr. Jana Socháňová

Váš list číslo/ zo dňa                Naša značka                Vybavuje/linka             Bratislava

19.01.2009                            243/2009/VOP                   Mgr. Eckerová         30.01.2009

                                                                                       02/4828 74 01

Upovedomenie o odložení podnetu


Dňa 19. januára 2009 mi bol doručený Váš podnet, v ktorom namietate nezákonnosťpri vyplácaní kompenzačných príspevkov.

Podľa ustanovenia § 15 ods.1 písm. a) zákona č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákono verejnom ochrancovi práv“) Váš podnet

odkladám.


 Následne Vás upovedomujem:

            Po preskúmaní podnetu som zistil, ževec, ktorej sa Váš podnet týka, nepatrí do mojej pôsobnosti. Nejde o prípad poručenia základných práv a slobôd konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy  v rozpore správnym poriadkom.

            Podmienkou, po splnení ktorej môžem ako verejný ochranca práv konať, je totiž skutočnosť, že podnet podávateľa sa týka porušenia základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb, na ktorých ochrane sa , podľa zákona, podieľa a súčasne smeruje proti konaniu, rozhodovaniu alebo nečinnosti orgánu verejnej správy, na ktorý sa vzťahuje moja pôsobnosť. Toto konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť musí byť v rozpore s právnym poriadkom.

           V záujme poskytnúť Vám pomoc si však dovoľujem uviesť nasledovné:

     Koncom minulého roka  bol prijatý zákon 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len“ zákon  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP“), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009 a svojim obsahom nadväzuje na systém kompenzácií definovaných zákonom č. 195/ 1998 Z.Z o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len“ zákon o sociálnej pomoci“), ktorý v tomto smere nahradil.  Podľa § 66 ods.1 tohto zákona sa peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a peňažný príspevok za opatrovanie poskytované podľa zákona účinného do 31. decembra  2008 považujú za peňažné príspevky na kompenzáciu podľa zákona účinného od1.januára 2009.

V ustanovení § 19 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP sú uvedené všetky peňažné príspevky na kompenzáciu, a to nasledovne:

a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu,

b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky,

c) peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,

d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky,

e) peňažný príspevok na opravu pomôcky,

f) peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,

g) peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,

h) peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,

i) peňažný príspevok na prepravu,

j) peňažný príspevok na úpravu bytu,

k) peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,

l) peňažný príspevok na úpravu garáže,

m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,

n) peňažný príspevok na opatrovanie.

Peňažné príspevky na kompenzáciu uvedené v odseku 1 písm. a), i), m) a n) sú opakované peňažné príspevky na kompenzáciu a peňažné príspevky na kompenzáciu uvedené v odseku 1 písm. b) až h) a j) až l) sú jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu.

   Pokiaľ ide o vznik nároku na príspevky a ich výplatu, zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v § 43 ustanovuje, že k nemu dochádza na základe právoplatného rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

            Peňažný príspevok na kompenzáciu sa prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu a poskytuje sa  za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

           Podľa  ustanovenia § 43 ods. 5   zákona  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP sa   opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca mesačne pozadu.

             Vážená pani Socháňová, dovoľujem si Vás informovať, že Ústava  Slovenskej republiky ani zákon o verejnom ochrancovi práv mi nepriznáva právo zákonodarnej iniciatívy, teda právo predkladať návrhy zákonov. Toto právo patrí len poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, výborom Národnej rady Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky. Zákonodarná moc, teda právo schvaľovať zákony, je zverená  Národnej rady Slovenskej republiky. Nedisponujem tak právomocou, ktorá by mi umožňovala zmeniť právnu úpravu spôsobu vyplácania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

            Na záver mi dovoľte poznamenať, že z ľudského hľadiska  chápem Vaše rozhorčenie kvôli zmene spôsobu vyplácania kompenzačných príspevkov,, avšak ako verejný ochranca práv môžem konať len podľa právneho poriadku. Opačný postup by znamenal porušenie princípov zákonnosti a ústavnosti.

            S pozdravom            

                                                                                                                                                                  Kandráč (vlastnoručný podpis)Odpoveď z MPSVR SR


 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava

tel.: 02/ 5975 1111

 

Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím:
Mgr. Lýdia Brichtová, riaditeľka odboru
sekretariát: straponcekova@employment.gov.sk

tel. 02/5975 2113

https://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím a sociálnych služieb

Špitálska č. 4 – 6, 816 43 Bratislava


Vážená pani

Jana Socháňová

j.sochanova@yoyonet.sk

 

Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo/číslo záznamu   Vybavuje/linka                     Bratislava

    5767/2009              3655 /2009-I/23                      Raticová/2108                   9. 2. 2009


Vážená pani Socháňová,

            v mene rodičov opatrujúcich ťažko zdravotne postihnuté deti ste vyjadrili Vašim podaním zo dňa 4. februára 2009 nespokojnosť s niektorými ustanoveniami zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä s ustanoveniami týkajúcimi sa výšky a spôsobu výplaty peňažného príspevku na opatrovanie. V predmetnej veci nám dovoľte uviesť nasledovné:

V zmysle § 43 ods. 5  uvedeného zákona, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2009, je možné vyplácať opakované peňažné príspevky na kompenzáciu výlučne mesačne pozadu. Toto ustanovenie bolo prijaté v záujme zjednotenia vyplácania peňažných príspevkov, pretože  do 31. decembra 2008  vyplácalo peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov a peňažný príspevok za opatrovanie mesačne pozadu len 6 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ostatné úrady realizovali ich  výplatu v danom mesiaci. V tejto súvislosti by sme Vás chceli informovať, že takmer všetky sociálne dávky, nielen peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu.

Uznávame, že pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa v niektorých prípadoch môže jednať o jediný zdroj príjmu fyzickej osoby vykonávajúcej opatrovanie a ak by týmto osobám nebol v mesiaci január 2009 vyplatený žiadny príspevok, výrazne by sa zhoršila ich situácia a ocitli by sa bez akéhokoľvek príjmu. Vzhľadom na  túto skutočnosť ministerstvo prijalo opatrenie na zmiernenie   nepriaznivej situácie tejto skupiny opatrovateľov, podľa ktorého sa peňažný príspevok na opatrovanie za mesiac január vyplatí v dvoch splátkach a to 50 % formou zálohy v januári 2009 a ďalších 50 % ako doúčtovanie vo februári 2009. Od marca 2009 budú poberatelia dostávať príspevky v schválenej výške.

Vážená pani Socháňová,  dovoľte, aby sme Vás informovali, že na základe výzvy ministerky  práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určenej poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie, pre ktorých je tento príspevok jediným zdrojom príjmu sa na ministerstvo, konkrétne na e-mailovú adresu  straponcekova@employment.gov.sk., môžu  títo opatrovatelia obrátiť so žiadosťou o poskytnutie dotácie, ktorá by im umožnila preklenúť obdobie, kedy z dôvodu posunu výplatného termínu peňažných príspevkov na kompenzáciu v súlade s novou právnou úpravou, zostali so svojou rodinou bez potrebných finančných prostriedkov. Prosíme Vás, aby ste o tejto možnosti informovali rodičov ťažko zdravotne postihnutých detí z Liptovského Mikuláša a okolia, v mene ktorých ste sa obrátili na ministerstvo.

Vzhľadom na obsah Vášho podania by sme Vás chceli informovať o nových pozitívnych prvkoch v zákone č. 447/2008 Z.z., ktoré sa týkajú peňažného príspevku na opatrovanie:

určujú sa  nové kritériá pre posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na opatrovanie v prílohe č. 3 návrhu zákona o sociálnych službách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

peňažný príspevok sa poskytuje  v paušálnej výške tým osobám, ktoré vykonávajú opatrovanie a zároveň je im poskytovaný dôchodok,

pri opatrovateľoch v produktívnom veku sa zvyšuje ochrana príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,2 na 1,3 násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu,

umožňuje sa poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie aj fyzickým osobám, ktoré nie sú rodinnými príslušníkmi fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak spoločne bývajú,

 zavádza sa odľahčovacia služba a umožňuje sa poskytnúť tento peňažný príspevok aj externým študentom,

zavádza sa valorizačný mechanizmus všetkých opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu tak, že výška týchto príspevkov je vyjadrená v percentách zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo zabezpečí zvýšenie opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu pri každom zvýšení sumy životného minima. Na základe tohto valorizačného mechanizmu sa zvýšia výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu prvýkrát v júli 2009 v súvislosti so zvýšením sumy životného minima.


S pozdravom

                                       Mgr. Lýdia B r i ch t o v á

                                                                                                                                           riaditeľka

                                                                                         odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím                                                                                                                         a sociálnych služieb

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Odpoveď z prezidentskej kancelárie

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1P.O. Box 128
810 00 Bratislava 1
E-mail: informacie@prezident.sk

https://www.prezident.sk/

 From: daniela.kubaska@prezident.gov.sk [mailto:daniela.kubaska@prezident.gov.sk]
Sent: Tuesday, February 17, 2009 2:41 PM
To: j.sochanova@yoyonet.sk
Subject: podanie 1317-2009-BA


Vážená pani Socháňová,

Kancelária prezidenta SR dostala Váš e-mail s prílohami, ktorým vyslovujete nesúhlas s prijatím nového zákona týkajúceho sa činnosti sociálnych úradov, konkrétne s vyplácaním kompenzačných dávok a príspevkov za opatrovanie zdravotne ťažko postihnutých /aj detí/ mesačne dozadu.

Pre Vašu úplnú informáciu musíme uviesť, že pán prezident má taxatívne vymedzené právomoci článkom 102 Ústavy SR. Napriek obmedzeným kompetenciám sa prezident SR zaujíma o problémy všetkých spoluobčanov aj v súvislosti s novoprijatými zákonmi.

E-mail vo veci ste z uvedeného dôvodu postúpili priamo Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zamestnanci ktorého sú kompetentní zodpovedať kvalifikovane všetky Vaše otázky.

Súčasne uvádzame, že zo zákona nedisponujeme ani zákonodarnou právomocou.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

S pozdravom

Vybavuje: JUDr. Kubaská

Schvaľuje JUDr. Rusnák

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V nadväznosti na list z MPSVR z 9.2.2009 pani Socháňová dostala ešte jednu odpoveď z tohto ministerstva:

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím a sociálnych služieb

Špitálska č. 4 – 6, 816 43 Bratislava

 

Vážená pani

Jana Socháňová

j.sochanova@yoyonet.sk


Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo/číslo záznamu               Vybavuje/linka                      Bratislava

        8322/2009               3655   /2009-I/23                           Raticová/2108                  23. 2. 2009

                                 

Vážená pani Socháňová,

k Vášmu podaniu zo dňa 18. februára 2009 v nadväznosti na náš list  zo dňa 9. februára 2009 pre doplnenie uvádzame nasledovné:

Podľa § 13 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa sociálne služby poskytujú ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou v závislosti od nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava, pričom poskytovanie terénnej sociálnej služby alebo ambulantnej služby má prednosť pred pobytovou sociálnou  službou.


Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na príslušný vyšší územný celok, kde Vám poskytnú konkrétne informácie o zariadeniach sociálnych služieb vo Vašom okolí, ktoré poskytujú  terénnu, ambulantnú, alebo  týždennú pobytovú sociálnu službu. Zoznam zariadení sociálnych služieb je dostupný aj na internetovej adrese Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky www.employment.gov.sk, občan v sociálnej politike, samospráva.

S pozdravom

                                           Mgr. Lýdia B r i ch t o v á

                                                                                                                                                                    riaditeľka

                                                                                                                                  odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím

                                                                                                                                                             a sociálnych služieb


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vaše názory môžete napísať priamo sem do diskusie, a poslať  aj na uvedené adresy.

 


K téme sme uverejnili na našej web stránke tieto informácie:

Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu v mesiaci január 2009 nebude vyplatený?

https://www.csz.sk/?str=detail&sprava=230&koniec_vyberu=245

Podporte Otvorený list matky postihnutého dieťaťa

https://www.csz.sk/?str=detail&sprava=234&koniec_vyberu=245

Kto na to doplatil a kto šetrí na postihnutých?

https://www.csz.sk/?str=detail&sprava=235&koniec_vyberu=245 


 Vyjadrenie ministerky Tomanovej

https://www.csz.sk/?str=detail&sprava=241&koniec_vyberu=245


Aký sociálny štát chceme?

https://www.csz.sk/?str=detail&sprava=244&koniec_vyberu=245

Život detí s postihnutím Tomanovej zákon nezlepšil - písali v Pravde

https://www.csz.sk/?str=detail&sprava=258&koniec_vyberu=266

Kto chráni naše práva?

https://www.csz.sk/?str=detail&sprava=259&koniec_vyberu=266


 

Diskusná téma: Pre koho sú zákony a úrady?

Neboli nájdené žiadne príspevky.
 

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode