Centrum samostatného života n.o.

Ako sa správa samospráva

27.02.2009 14:10

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Ako si tieto úlohy plnia naše obce a mestá ako samosprávne celky aj vo vzťahu napr. k občanom s ťažkým zdravotným postihnutím vieme i nevieme. Jedna skúsenosť za všetky, ktorú malo Centrum samostatného života s Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto uvádzame v tzv. listovej podobe.

Centrum samostatného života prevádzkuje bezbariérovú telocvičňu a má ju v prenájme od Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Prevádzkové výdavky nám prenajímateľ  z roka na rok zvyšuje a tak sme tento rok listom dovolili požiadať o dotáciu našu mestskú časť. Zástupca starostu nám odporučil napísať aj sumu  a dôvod žiadosti,  tak sme učinili. Netušili sme, že by sme tým spôsobili kolaps miestneho úradu, ak by nám boli niečo poslanci tejto mestskej časti schválili. Prečo? Odpoveď si prečítajte.

Od januára 2009 vošiel do platnosti nový zákon o sociálnych službách, ktorý určuje okrem iného aj druh a formy sociálnych služieb. Centrum samostatného života pôsobí síce celoslovensky, ale chceli sme sa viac zamerať aj na občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a seniorov v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, kde sídlime a ponúkli sme bezplatne  samospráve naše sociálne služby vo forme základného sociálneho poradenstva.
Odpoveď prednostu Ľudovíta Kollárika na oba listy prinášame v plnom znení. Je to zaujímavé čítanie. Naša odpoveď je uverejnená tiež v plnom znení a  uvádzame aj listy z roku 2008, ktoré s tým súvisia.


List CSŽ č.1

Zástupca starostu mestskej časti                                                   Bratislava
Ing. Marian Vereš                                                                            03.02.2009
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
ul. Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 
VEC:  Žiadosť o poskytnuti dotácie na prevádzku telocvične na Športovej 5 v Bratislave

Vážený pán zástupca starostu Ing. Marian Vereš.

Centrum samostatného života n.o. predkladá žiadosť o dotáciu na prevádzku bezbariérovej  telocvične, ktorá je určená najmä pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a seniorom.  Tieto priestory máme v prenájme od prenajímateľa Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a ročná úhrada nájomného so službami na rok 2009 činí spolu 1 206,40 euro.  Poplatky musíme uhrádzať štvrťročne v sume 301,60 eur, v rozpise :
-    základ. nájom: 25,90
-    teplo  : 170,12
-    ohrev TUV: 6,64
-    vodné a stočné: 16,60
-    osvetelnie: 29,88
-    odvoz smetí: 25,73
-    výťah: 24,90
-    zráž. voda: 1,83

Odôvodnenie žiadosti:
Centrum samostatného života je nezisková organizácia a okrem poskytovania sociálneho poradenstva  pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím prevádzkuje telocvičňu a umožňuje v tejto bezbariérovej telocvični  zabezpečovať  relaxačné cvičenia a utužovať si tak zdravie. Aby sme mohli telocvičňu jedinú tohto typu v Bratislave  pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutým i seniorom prevádzkovať ďalej potrebujeme finančnú pomoc vo forme dotácie na jej prevádzku.

Prosíme o schválenie dotácie na telocvičňu v sume 1000 euro na celý rok 2009. Vybavenie telocvične, údržbu a  opravy realizujeme na vlastné náklady a využívať ju môžu nielen ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ale aj seniori.

Za kladné rozhodnutie a písomnú odpoveď ďakujeme.


S pozdravom

                                    Ľudmila Gričová
                                    Riadit. CSŽ n.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


List CSŽ č. 2
Zástupca starostu mestskej časti                                                                     Bratislava
Ing. Marian Vereš                                                                                              03.02.2009
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
ul. Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

VEC: Poskytovanie sociálnej služby

Vážený pán zástupca starostu Ing. Marian Vereš.

 Od 1.1.2009  je v platnosti zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a zákon  č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
     
Vo Vašej kompetencii je sledovanie a koordinovanie  činnosti o.i.  na úsekoch v sociálnej starostlivosti  a starostlivosti o zdravie. Zákon o sociálnych službách prináša veľké zmeny a upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služeb, financovanie sociálnych služeb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služeb.

Obec ako taká má svoj komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode a má utvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja.

Obec sa stáva jedným z účastníkov právnych vzťahov podľa tohoto zákona  a  má poskytovať sociálne služby. K zmenám došlo o.i. napr. aj v pomenovaní Klubov dôchodcov, ktoré sa od 1.1.2009 považujú za Denné centrá. Napr. opatrovatelia, budú musieť do 31.12.2011 splniť kvalifikačné predpokady. Opatrovateľom podľa zákona o sociálnych služieb  je fyzická osoba, ktorá:
a)má úplne stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu, alebo
b) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Centrum samostatného života ako nezisková organizácia má svoju činnosť zameranú na základné sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť a poskytuje špecificky zameraný  informačný servis pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je aj na našej web stránke www.csz.sk.

S touto činnosťou máme dlhoročné skúsenosti a  preto ponúkame naše služby ako neverejný poskytovateľ  Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto (MČ MÚ BA NM). Sme ochotní na základe vzájomnej dohody a písomnej zmluvy spolupracovať s MÚ  MČ Bratislava - Nové Mesto a poskytovať tieto služby:
1)Základné sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť.
2) Sprostredkovanie osobnej asistencie
pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, seniorov nevynímajúc v MČ BA NM.

Naše služby sú  vo verejnom záujme, a naše uvedené  sociálne služby v  MČ BA NM  chýbajú a sú nedostatkové. Ako neverejný poskytovateľ sociálne služby neposkytujeme s cieľom dosiahnuť zisk.
Za písomnú odpoveď ďakujeme.

S pozdravom

                                                 Ľudmila Gričová
                                                   Riadit. CSŽ n.o.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List č. 3 ODOPVEĎ  BA NM na obidva listy

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava  - Nové Mesto, Junácka ul.1 832 91 Bratislava
oddelenie bytové a sociálnych služieb

                                 -----------------------------------------------------------------------------------------
Pani
Ľudmila Gričová
Riaditeľka CSŽ n.o.
Tehelná ul. 26
83103 Bratislava

Bratislava 18.22.2009
K č.j.: ZS –7/09/Ing.Ve

Podaním zo dňa 3.22009, ktoré bolo dňa 4.2.2009 doručené na sekretariát zástupcu  starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto p. Ing. Mariána Vereša, žiadate písomnú odpoveď o kladnom rozhodnutí k Vašej žiadosti o poskytnutie dotácie na prevádzku telocvične na Športovej ul. č. 5 vo výške 1000 €, a to na celý rok 2009. Druhým podaním zo dňa 3.2.2009 predkladáte Vaše odborné stanovisko k úlohám a postaveniu obce zo zákona č.447/2008 Z.z. a zákona č.448/2008 Z.z. pričom spájate viacero rôznorodých úloh a kompetencií s formuláciou, že Vami zo zákona pretraktované „sociálne služby v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto chýbajú a sú nedostatkové.“

Vaše podanie boli okamžite analyzované  a najmä požiadavka na praktické dorovnanie  Vašich platieb vlastníkovi a správcovi za používanie  telocvične v zhode s §3 ods.1 zákona SNR č.189 z 15.3.1992 v platnom znení v dome osobitného určenia na Športovej ul.5, ktorý svojim stavebným usporiadaním, umiestnením vybavením alebo spôsobom užívania  je určený na to, aby v ňom obýval vymedzený okru osôb, bola predložená na rokovanie finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Členovia poslaneckej komisie v súlade so súčasným hodnotením ekonomických problémov spojených s výstupmi z celosvetových dopadov aj na úrovni samosprávnych orgánov Slovenskej republiky doporučili, aby Vaša požiadavka bola jednoznačne zhodnotená aj členmi bytovej  a sociálnej komisie nášho zastupiteľstva. Rozhodujúcim dôvodom je právny stav, v zmysle ktorého v stavebnom a súdnom konaní sa zatiaľ neposudzuje Vaša žiadosť o prevod vlastníctva bytov na Športovej ul.5. Rozpornosť hodnotenia domu osobitného určenia žiaľ spôsobilo nie celkom kvalifikované pôvodné kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu Okresného úradu Bratislava III, ktoré kauzálne nespôsobilo dôvodnosť projektu výstavby  a potreby, s dislokovaním služieb v jeho okolí v rámci viacerých objektov na úrovni priestorov novej jedálne a telocvične, ktorú podľa Vášho stanoviska navštevujú aj seniori ( neuviedli ste však počet takto cvičiacich starších obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto). Členovia bytovej a sociálnej komisie sa stretnú  24.3.2009. o stanovisku komisie v tejto časti problémov sa môžete informovať na č.t. 49 253 130.

Pretože ste však v ďalšom podaní zo dňa 3.2.2009 pretraktovali Váš názor na výstupy najmä zo zákona 447/2008 Z.z. a tiež zákona č.448/2008 Z.z. v polohe, ako by sme sa pohybovali mimo zákonných úprav v sociálnej oblasti, ba dokonca niečo je podľa Vášho názoru na úrovni nedostatkových alebo chýbajúcich služieb, ktoré samozrejme polnohodnotne a odborne zabezpečí práve Vaše centrum, pretože po odchode z funkcie predstaviteľa muskulárnych dystrofikov, sa tejto oblasti môžete plne odborne venovať.

Vaše postavenie poznáme z mnohých vzťahov, vždy sme boli za progresívnu supremáciu v rámci pomoci zdravotne postihnutým , ale tiež sme boli a zatiaľ sme zostali aj v postavení vyváženosti krokov samosprávnych orgánov. Preto len krátka informácia, zákon. Č. 4448/2009 Z.z. priniesol množstvo zmien v sociálnej oblasti, s ktorými sa teraz veľmi intenzívne zaoberá veľa predstaviteľov opatrovateľskej služby nielen  v Bratislave, ale v celej Slovenskej republike. V legislatívno-právnej oblasti sa zväčša posudzuje aj finančný dopad nových právnych úprav,  čo v tejto časti novej právnej úpravy akosi nebolo prepočítané aj na jednoduchej kalkulačke. Jeden príklad, v § 72 ods.5 sú v písm. (a) až (k) zákona č. 448/2008 Z.z. uvedené podklady na určenie finančnej úhrady za opatrovateľskú službu z ekonomicky oprávnených nákladov, možno by to bola celkom dobrá otázka na štátnici na fakulte MF.  Náš úrad už dávnejšie, teda mimo novej úpravy v zákone č.447/2008 Z.z. dokázal sponzorsky a získať a  bezplatne poskytnúť množstvo vozíkov a chodítkov pre tých, ktorým poskytujeme už siedmy rok po prechode kompetencií z miestnej štátnej správy potrebné služby cez 25 a viac opatrovateliek, z toho 6 rokov bez akejkoľvek štátnej dotácie. Vaša citácia potrebného odborného doplnenia znalostí pre výkon funkcie opatrovateľky, zákonom určeného v lehote  budúcich dvoch rokov, je v súčasnosti zatiaľ hudbou budúcnosti. Zrejme aj Vám chýba kauzálne prepojenie obsahu  takejto služby s platovými tabuľkami a najmä možnosťou získať iné vhodnejšie umiestnenie v oblasti služieb, ktoré samosprávne orgány poskytujú určite za menšie finančné platby a platy. Naša mestská časť prevádzkuje 8 klubov dôchodcov, aj s podávaním stravy, teda najviac v Bratislave, ale určite teraz nebudeme premaľovávať  označenie klubov dôchodcov, meniť pečiatky, šeky, názvy v telefónnych zoznamoch, a to jednoducho preto, že činnosť klubov je prepracovaná na profesionálnej úrovni a slúži predovšetkým pre pokojný a vyvážený pobyt starších obyvateľov v ich priestoroch a v rámci prijatých programov. Projekt spojenia viacúčelovej prevádzky poznáme z návštevy Dánska v 90-rokoch minulého storočia, dnes však už nekričia hurá. Stačí jeden náš protiargument, podávanie stravy vyžaduje dodržiavanie viacerých úprav, ktoré nie sú kompatibilné s prípadnými programami, napríklad za účasti mladšej generácie. Príprava materského centra ako sociálneho zariadenia  v týchto dňoch vrcholí, pretože šikovnosťou našich právnikov bol získaný do ďalšieho nakladania bývalých detských jaslí.

Názor našich poslancov je tiež taký, že v prípadoch neprispievania zo strany štátnych orgánov v potrebnom rozsahu  a potom financovaním len z nám umožnených zdrojov, je vhodnejšie rešpektovať starú grécku pravdu, „ že lepšia je známa s vyskúšaná cesta“.

Na  záver ešte doplňujúcu informáciu, úpravy v sociálnej oblasti smerom na mestské časti schválili poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v novom štatútu s účinnosťou od 1.9.2008, na jeseň bola potom prijatá dlho očakávaná novelizácia zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v NR SR, takže v súčasnosti sa pripravuje aj úprava štatútu a určite nie je známy princíp doriešenia sociálnej oblasti podľa teraz nových úprav v sociálnej oblasti. Teda najmä, čo bude zabezpečovať samospráva hlavného mesta v postavení obce a čo bude presunuté alebo potvrdené pre mestské časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Pani Gričová,

Niekedy aj úradnícka duša zosmutnie, štýl školiaceho a dehonestujúceho listu skôr provokuje slzy ľútosti z Vášho azda pochopiteľného, ale určite nie celkom uceleného odborného pohľadu.
 

                                Ing. Ľudovít Kollárik
                                  prednosta úradu
                                 (vlastnoručný podpis)


Na vedomie:
-    sekretariát p. zástupcu starostu MČ BNM
-    finančná komisia MZ MČ BNM
-    bytová a sociálna komisie MZ MČ BNM
-    oddelenie PSBaNP MÚBNM
       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List.č 4 – Odpoveď  CSŽ na list z 18.2.2009

Ing. Marián Vereš                                                                                       Bratislava
Zástupca starostu                                                                                      26.2.2009
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
ul. Junácka č. 1
832 91 Bratislava

VEC: Odpoveď

Vážený pán Ing. Marián Vereš.

Listom zo dňa 18.2.2009 nám bola doručená odpoveď podpísaná  Ing. Ľudovítom Kollárikom, prednostom úradu, ktorý reaguje na dva listy Centra samostatného života n.o.  adresované Vám, ako zástupcovi starostu, majúceho kompetencie aj v oblasti sociálnej starostlivosti.

V prvom liste sme stručne zdôvodnili našu žiadosť o dotáciu na prevádzku telocvične, ako ste nám odporučili pri našom krátkom stretnutí na chodbe, lebo ste nemali čas. Centrum samostatného života ako právnická osoba je nájomca telocvične a prevádzkujeme ju na základe riadnej zmluvy uzavretej s Mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto.
Ak by však dotácia poskytnutá Centru samostatného života na prevádzku telocvične na rok 2009 mala zruinovať pokladňu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, vzdávame sa dobrovoľne akejkoľvek dotácie a pomoci a veríme, že to zmierni v liste uvádzané ekonomické problémy s výstupmi celosvetových dopadov aj na úrovni našej  samosprávy.  Nie je nám jasné ale to,  prečo sa v liste spája naša žiadosť o dotáciu na telocvičňu s bytmi na Športovej 5, pretože Centrum samostatného života nerieši túto problematiku.

V druhom liste sme nepredkladali žiadne odborné stanovisko, ale sme stručne uviedli, že od 1. januára 2009 je v platnosti nový zákon o sociálnych službách a uviedli sme len dva body  zo zákona, ktoré sa bytostne dotýkajú samosprávy. Za tvrdením,  že sociálne služby v Mestskej časti  Bratislava – Nové Mesto chýbajú a sú nedostatkové si stojím a koniec koncov ste  nám to potvrdili sám svojim listom zo dňa 29.7.2008.

Nemali sme v úmysle nič iné, len ponúknuť Mestskej časti  Bratislava – Nové Mesto spoluprácu v tom, že Centrum samostatného života by pre občanov tejto MČ mohlo poskytovať základné sociálne poradenstvo podľa zákona o sociálnych službách.  Nie je mi vôbec  jasné čo s tým má spoločné „odchod z funkcie predstaviteľa muskulárnych dystrofikov“, prečo je to v liste uvedené a spomínané.  Centrum samostatného života je nezisková organizácia, fungujúca od roku 1996, právnu subjektivitu nadobudla v roku 2002 a je teda právnickou osobou, založenou na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, konkrétne na poradenstvo osobám s ťažkým telesným postihnutím a iné činnosti podľa schváleného štatútu.

V liste nám teda neišlo o nič viac a o nič menej len o slušnú ponuku spolupráce so samosprávou na základe riadnej zmluvy a priblíženie sociálnych služieb ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím v mestskej časti vo forme sociálneho  poradenstva a konkrétnej pomoci. Je nám ľúto, že to nebolo pochopené, ale naopak prednosta úradu Kollárik v liste  vysvetľuje,  ako sa intenzívne zaoberáte novým zákonom o sociálnych službách a finančným dopadom a dá sa povedať, že dosť ironicky reaguje.

Nerozumiem uvedeným úvahám o určení finančnej úhrady za opatrovateľskú službu a čo to má spoločné s našim listom, ak sme na poradenstvo žiadnu dotáciu od MČ nepýtali,  podobne ako to, že sa v liste uvádza , že siedmy rok poskytujete potrebné služby bez štátnej dotácie. Pýtam sa teda, na čo je tu samospráva, pre koho? Nie pre obyvateľov? Ako viem, zákon o obecnom zriadení hneď v § 1 ods. 2 hovorí, že : „Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.“  Alebo to máme občanom vyčítať, že otravujú samosprávu zato, že chcú sociálnu pomoc, opatrovateľky, za to, že chcú aby dostali aspoň raz za deň teplé jedlo, aj to okrem víkendov a sviatkov a že to samosprávu stojí peniaze, ktoré by mohla „účelnejšie“ míňať napr. na vysoké odmeny...? Môžeme sa pozrieť na kvalifikáciu opatrovateliek, na ich odmeny a kvalitu ich poskytovaných služieb? Prečo prednosta úradu v liste teda neuviedol  koľko občanov nad 65 rokov je odkázaných v našej mestskej časti  na pomoc inej osoby a ako sa o nich samospráva stará? Koľko osôb s ťažkým zdravotným postihnutím od  0 do 65 rokov eviduje naša mestská časť a aké sociálne služby im do teraz poskytovala alebo poskytuje?

Bolo by správne a žiadúce, ak by ste sa na seniorov a ani na  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nepozerali len ako na objekt charity, ale ako na ľudské bytosti, ktoré majú právo na normálny a dôstojný život a na prípadné  poskytnutie pomoci, ktorú potrebujú. Vozíky a chodítka by mali byť poskytované  nie ako charitatívny dar, ale úplne bežne, ak je človek na takú pomôcku odkázaný. Rozdávať vozíky, ktoré prišli repasované s cudziny, ktoré nie sú možno ani na mieru postihnutého a ešte sa tým chváliť je smutná vec.

Či budete alebo nebudete premaľovávať označenia klubov dôchodcov, meniť pečiatky, šeky atď., nás tiež nemusí zaujímať, uviedli sme v liste  len to, čo sa píše v zákone a myslíme si, že zákony sú tu na to, aby sa rešpektovali , aj keď sa už v praxi žiaľ nerealizujú.

Je síce chvályhodné, že služobné cesty úradníkov viedli až do Dánska, ale pozitívny výsledok sme v našej mestskej časti z tejto návštevy nepocítili a do dnes nepociťujeme. Dovolím si podotknúť, že nie za peniaze daňových poplatníkov, ale na vlastné náklady sme tiež navštívili Švédsko a veľmi dobre vieme ako tam funguje samospráva a pri tejto príležitosti, žiaľ musím skonštatovať, že mi je veľmi  smutno z toho v akom štáte žijem...v porovnaní so Švédskom i Dánskom. Neviem či teraz kričia lebo nekričia Dáni hurá, ale iste je tam prístup samosprávy k občanom na inej, kvalitatívne oveľa vyššej úrovni ako u nás a sociálne služby sú tam takou samozrejmosťou ako nemalé  výplaty a odmeny úradníkom v samospráve u nás na Slovensku.

Netuším aká je to lepšia „známa vyskúšaná cesta“ o ktorej hovoria poslanci, ale ak budeme naďalej slepí  a hluchí k potrebám iných ľudí, ktorí sú na tom z rôznych dôvodov horšie ako ostatní,  je to cesta vydláždená výhovorkami  a cesta ktorá vedie do pekla.
 
Na záver musím uviesť, že som šokovaná reakciou Ing. Ľudovíta Kollárika na naše dva listy , ktoré podľa môjho názoru  neboli ani školiaceho charakteru a ani dehonestujúce. Je mi úprimne ľúto, že samospráva , ktorá tu má byť pre občanov a nie naopak sa správa povýšenecky a arogantne nielen voči niektorým občanom, ale aj voči snahám mimovládnych organizácií  zmeniť veci k lepšiemu, k spokojnosti občanov.

Ak má mať niekto smútok v duši to sú občania tohto štátu, ktorí už tie slzy ani nemusia predstierať, totiž mnohí z nich svoj každodenný ťažký životný údel naozaj denne prežívajú, na rozdiel od tých, ktorí o ich osudoch rozhodujú.


S pozdravom

                                    Ľudmila Gričová
                                    Riadit. CSŽ n.o.

Na vedomie:
-    bytová a sociálna komisia
-    finančná komisia MZ MŽ BNM
-    oddelenie PSBaNP MÚ BNM
-      internetová stránka CSŽ

Príloha: 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List CSŽ č. 5

Ing. Marian Vereš                                                                                        Bratislava
Zástupca starostu                                                                                       23.07.2008
Miestny úrad Bratislava Nové Mesto
Junácka 1
832 90 Bratislava

VEC : Žiadosť o poskytnutie informácií

Obraciame sa na Vás, ako zástupcu starostu, ktorý sleduje a koordinuje činnosť o.i. aj  na úseku sociálnej starostlivosti a výstavby,  o zaslanie odpovede a poskytnutie informácií, vzhľadom na to, že obec má povinnosť zabezpečovať sociálne služby:

1)Koľko zariadení opatrovateľskej služby spravuje mestská časť BA NM (MČ BA NM), kde a s akou kapacitou?
2) Ako  zabezpečuje MČ BA NM  prepravnú službu pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) , prípadne aj pre seniorov?
3) Koľko domovov sociálnych služieb prevádzkuje MČ BA NM?
4) Koľko z toho je pre potreby občanov s ŤZP do 65 rokov?
5) Či  poskytuje MČ BANM  sociálna pôžičku a koľkým občanom bola v roku 2007 poskytnutá?
6) Koľko zariadení chráneného bývania  spravuje mestská časť a kde?
7)  Koľko domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne a celoročne zriadila a prípadne prevádzkuje MČ BA NM od roku 1995?
8)  Koľko domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne a týždenne zriadila a prípadne prevádzkuje MČ BA NM od roku 1995?
9)  Koľko domovov dôchodcov prevádzkuje MČ BA NM s akou kapacitou a kde?
10) Koľko  domov pre osamelých rodičov prevádzkujete a je k dispozícii v MČ BA NM a kde?
11) Koľko  staníc opatrovateľskej služby prevádzkujete a je zriadených, s akou kapacitou a kde?
12) Koľko útulkov prevádzkuje a  má k dispozícii MČ BA NM?
13) Je zriadené rehabilitačné stredisko v MČ BA NM?
14) Koľko nájomných bytov bolo odovzdaných od roku 1995 v MČ BA NM a koľko z toho bolo odovzdaných  pre občanov s ŤZP ?
15) Aké zariadenia pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím do 65 rokov prevádzkuje MČ BA NM ( napr. denný stacionár, týždňové centrá, celoročné penzióny , chránené bývania?)
16) Je v MČ BA NM zriadený denný stacionár pre seniorov? Kde a s akou kapacitou?
15) Kde môžeme nájsť na internetovej stránke MÚ BA NM tieto údaje a kontakty?

Informácie žiadame poskytnúť písomne na našu hore uvedenú adresu.

S pozdravom

                                    Ľudmila Gričová
                                    Riadit. CSŽ n.o.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List. č 6 - ODPOVEĎ MČ BA NM:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava  - Nové Mesto, Junácka ul.1 832 91 Bratislava
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zástupca starostu mestskej časti

Bratislava 29.7.2008
Číslo: ZS/30/2008/Ing. Vereš

Vážená pani riaditeľka,

     V zmysle Vášho podania Vám poskytujeme informácie, ktoré máme k dispozícii.
Podľa zákona č.211/200 Z.z. sme povinní poskytnúť informácie, ale iba tie, ktoré máme.

K bodu 1/
Mestská časť nespravuje žiadne zariadenie. Zariadenia opatrovateľskej služby na Českej ul.2 a Bartoškovej ul. č. 4 prešli v roku 2002 pod Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, v septembri 2007 boli zrušené, jediné zariadenie tohto druhu prevádzkuje Domov dôchodcov ARCHA, Rozvodná ul.25 Bratislava.

K bodu 2/
Mestská časť neprevádzkuje prepravnú službu, iba  v rámci opatrovateľskej služby zabezpečí opatrovateľka sanitku a podľa potreby sprevádza občana na lekárske vyšetrenie.

K bodu 9/
Mestská časť prevádzkuje osem Klubov dôchodcov:
Na Vajnorskej ul.51 / kapacita 60 miest/
Na Športovej 1          / kapacita 40 miest/
Na Chemickej ul.       / kapacita 55 miest/
Na Nobelovej ul.        /kapacita 48 miest/
Na Sibírskej ul.           /kapacita 48 miest/
Na Jeséniovej ul.         /kapacita 60 miest/
Na Stromovej ul.        /kapacita 60 miest/
Na Račianskej ul.       / kapacita 52 miest/

K bodu 10/               
Domov pre osamelé matky s deťmi na Príkopovej ul. bol zrušený pre nevyužívanú kapacitu v roku 2006.

K bodu 13/
Rehabilitačné stredisko nie je zriadené, liečebnú rehabilitáciu zabezpečujú doma agentúry ošetrovateľskej starostlivosti, napr. Harris Slovakia

K bodu 14/
Od 1.1.1992 v Slovenskej republike nie je zákonom stanovená povinnosť riešiť bytový problém občana republiky. Napriek tomuto právnemu stavu samospráva mestskej časti v rámci obmedzených možností po realizácii prevodu vlastníctva obecných bytov  doterajším nájomcom v súlade so zákonom č. 182/1993 Zb. v znení neskorších zákonov sa snaží v naliehavých prípadoch umožniť bývanie na prechodný čas žiadateľovi s trvalým pobytom v našej mestskej časti. Mestská časť  Bratislava – Nové mesto nemá k dispozícii voľné obecné byty v domových objektoch a Bojnickej ul., na Športovej ul., ani na Bartoškovej ul.,, ktoré boli určené na riešenie najzávažnejších bytových problémov.
K bodu 16/
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto nie je zriaďovateľom stacionáru, ale na jej území sa nachádza denný stacionár pre seniorov v Dome na Zátiší č. 31 –33 a tiež Domov dôchodcov ARCHA na Rozvodnej ul. 25 v Bratislave.

Naša adresa: www.bratislavanovemesto.sk


S pozdravom

                            Ing. Mariám Vereš
                                Zástupca starostu
                                      Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto   
                                                                                                       (vlastnoručný podpis a pečiatka)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja len dúfam, že všade na Slovensku funguje samospráva i štátna správa na 100%, vie o potrebách svojich občanov, a že sa nestane väčšine z nás to, čo písali médiá:

 

 

Babka ležala bez pomoci 3 dni na podlahe bytu

26.02.2009


TRENČÍN – Za svoj život môže ďakovať 83-ročná starenka svojmu známemu, ktorý jej občas chodil nakúpiť. Aj v stredu podvečer zazvonil pri dverách jej bytu na Štefánikovej ulici v Starej Turej. Márne však vyzváňal, búchal na dvere, kričal. Nikto neotváral. Zavolal preto záchranárov.
 

Hasiči a policajti otvorili dvere na byte násilím. Na podlahe obývačky našli ležať úplne vysilenú babičku. Slabučkým hlasom im povedala, že nevládze chodiť, ťažko sa jej dýcha a leží takto už tri dni. Záchranná zdravotná služba previezla okamžite starenku na ďalšie vyšetrenia do nemocnice. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trenčíne Katarína Hlaváčová.

Uverejnené na: https://www.topky.sk/cl/10/411110/Babka-lezala-bez-pomoci-3-dni-na-podlahe-bytu

Spracovala: Ľudmila Gričová , CSŽ n.o., 27.2.2009

Diskusná téma: Ako sa správa samospráva

Neboli nájdené žiadne príspevky.
 

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode