Centrum samostatného života n.o.

Informácie o nás

 

Centrum samostatného života n.o.


Centrum samostatného života n.o. je nezisková organizácia, ktorá nadviazala na celosvetové hnutie Independent Living (Nezávislý život). Cieľom tohto hnutia je dosiahnuť rovnoprávne postavenie ľudí s postihnutím so zdravými.

Zakladateľmi hnutia Independent Living boli študenti s telesným postihnutím a ich priatelia v USA. V roku 1969 vytvorili program pod názvom Stratégia nezávislého života a začiatkom sedemdesiatych rokov vzniklo prvé centrum nezávislého života. K hnutiu sa postupne prihlásilo mnoho ďalších štátov a vznikli aj európske hnutia nezávislého života na Krajskom úrade v Bratislave.

Centrum samostatného života na Slovensku založili v roku 1996 Ľudmila Gričová a Jaroslav Grič v rámci občianskeho združenia Organizácie muskulárnych dystrofikov, kde Ľudmila Gričová pôsobila do roku 2003 ako predsedníčka.
Koncom roka 2002 sa Centrum samostatného života osamostatnilo od občianskeho združenia a zaregistrovali sme ho ako neziskovú organizáciou s právnou subjektivitou.

Úlohou Centra samostatného života n.o. je poskytovať všeobecne prospešné služby, ktoré vykonávajú občania s ťažkým telesným postihnutím pre rovnako postihnutých. Druh všeobecne prospešných služieb je zameraný na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. Centrum vykonáva poradenské a informačné služby pre občanov s ťažkým telesným a zdravotným postihnutím zo všetkých oblastí ich života.

Činnosť a práca centra je zameraná najmä na:
 • vzájomné poradenstvo
 • advokáciu
 • osobnú asistenciu
 • informačný servis
 • spoločný postup
 • sprostredkovanie bezbariérovej dopravy
 • propagáciu činnosti, príp. na ďalšie aktivity

Vzájomné poradenstvo znamená, že postihnutý, skúsený v istom odbore radí inému postihnutému (príp. viacerým) vychádzajúc z vlastných skúseností a z pozitívnych príkladov.

Advokácia znamená dohliadanie nad dodržiavaním zákonných ustanovení, ktoré sa týkajú práv a postavenia osôb s postihnutím v spoločnosti.

Osobná asistencia je základným prostriedkom a cestou k samostatnému životu ľudí s postihnutím. Presadzujeme princípy osobnej asistencie a sprostredkujeme osobnú asistenciu ľuďom s postihnutím.

Informačný servis je zameraný na zbieranie, triedenie a poskytovanie informácií z rôznych oblastí života dôležitých pre osoby s postihnutím. Poskytuje sa poradenstvo v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávania, zamestnania, bezbariérových zariadení atď.

Spoločný postup znamená, že pri presadzovaní legislatívy a služieb pre ľudí s postihnutím spolupracujeme s inými mimovládnymi organizáciami, so štátnou správou, samosprávou a pod.

Sprostredkovanie bezbariérovej dopravy je zamerané na poskytovanie informácií o bezbariérovej preprave a presadzovanie bezbariérovej prepravy.

Propagácia je zameraná na šírenie informácií o živote ľudí s postihnutím na verejnosti, a to vlastnými silami alebo využitím masovokomunikačných prostriedkov.
Centrum samostatného života n.o. sa podieľa na začlenení občanov s telesným postihnutím do spoločnosti a na ich zlepšení kvality života.
V Slovenskej republike neexistuje štatistika, koľko je občanov s ťažkým telesným postihnutím, koľko z nich je na vozíku, koľko je inak zdravotne postihnutých, koľko z nich je zamestnaných, aká je veková kategória postihnutých atď.

Napriek množstvu občianskych združení a iných pomocných spoločenských organizácií občania s ťažkým telesným postihnutím nemajú poskytované také služby, ktoré potrebujú. Najhoršie sú na tom imobilní občania, na vozíku, ktorí nemajú možnosť dostať sa tam kam chcú, nepoznajú a často sa nevedia zorientovať v množstve zákonov a vyhlášok, ktoré by mohli využívať v súvislosti so zlepšením kvality ich života. Chýbajú im základné informácie o tom, na čo majú nárok a aké formy pomoci im môžu byt poskytnuté, akú sú ich práva, ale aj povinnosti.

Poskytované verejnoprospešné služby zodpovedajú potrebám občanom s ťažkým telesným postihnutím, sú bezplatné a dostupné každému. Občania s ťažkým telesným postihnutím sa môžu na nás obrátiť osobne, telefonicky, písomne. Najrozšírenejšou formou poradenstva sa stáva naše on - line poradenstvo cez internet, keď na otázky našich klientov odpovedáme v čo najkratšom čase , pri jednoduchých otázkach hneď alebo do niekoľko dní.

Oblasti v ktorých poskytujeme poradenstvo:

 • sociálne zákony a sociálna pomoc pre občanov s ŤTP,
 • zákon o zdravotnej starostlivosti,
 • kompenzačné pomôcky pre občanov s ŤTP,
 • zákon o službách zamestnanosti – zamestnávanie občanov s ŤTP,
 • ochrana ľudských práv a slobôd občanov s ŤTP,
 • a iné.

V uvedených oblastiach občania s ŤTP prezentujú svoje problémy, analyzujeme ich a navrhujeme a spoločne hľadáme riešenia. V ich mene, s ich súhlasom píšeme listy a rokujeme s inštitúciami, ktorých sa dotýkajú príslušné problémy a sú nápomocné alebo povinné ich riešiť. Pri poskytovaní našich služieb sa riadime diskrétnosťou, nezávislosťou, komplexnosťou informácií a poradenstva. Tým, že túto činnosť vykonávajú samotní ťažko telesne postihnutí ľudia, podporujeme rovnako postihnutých ľudí v aktívnom a zodpovednom hľadaní riešení zlepšenia kvality ich života.

Nezávislý spôsob života znamená, že ľudia s postihnutím majú možnosť rovnocenného výberu v oblasti sociálnej, politickej, ekonomickej a kultúrnej rovnako ako nepostihnuté osoby.

Centrum samostatného života n.o. sa pri svojej činnosti riadi Zásadami samostatného života, Chartou ľudských práv, Štandardnými pravidlami na vytváranie rovnakých príležitostí a ostatných platných zákonov a ustanovení, ktoré sa dotýkajú práv a postavenia ľudí s ťažkým telesným postihnutím.

Centrum samostatného života je celoslovenská organizácia a poskytuje základné sociálne  poradenstvo pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím z celého Slovenska.


Riaditeľka a sociálna poradkyňa v Centre samostatného života:  Ľudmila Gričová

Zakladatelia a štatutárni zástupcovia: Ľudmila Gričová a Jaroslav Grič

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode