Centrum samostatného života n.o.

Iný osobný asistent doma, iný „pracovný“ asistent v práci

12.03.2009 20:10

Podľa nového zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa do rozsahu hodín osobnej asistencie nemôžu započítať hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva zamestnanie. V zamestnaní teda nemôže mať tých istých osobných asistentov, ktorých má doma a nemôžu mu v práci asistovať, pomáhať, ale  "mal" by strpieť stále iného človeka ako asistenta, ktorého mu pridelí zamestnávateľ...

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje pomoc asistenta počas zamestnania (pri všetkých potrebných úkonoch) musí požiadať zamestnávateľa o pracovného asistenta.

O príspevok môže požiadať zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občana alebo občanov so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Pracovný asistent na účely zákona o službách zamestnanosti je zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času.

Pracovný asistent je aj osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti, Pracovný asistent musí mať najmenej 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony

Príspevok na pracovného asistenta  sa poskytuje zamestnávateľovi  vo výške najviac 90 % celkovej ceny práce (súčet mzdy a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom) na činnosť jedného asistenta počas dĺžky trvania pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a ktorí sú v priamej starostlivosti asistenta alebo počas trvania, prevádzkovania alebo vykonávania živnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Toto pravidlo podľa zákona platí aj pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie s výnimkou vysokej školy. V škole by mali mať deti, odkázané na pomoc osobných asistentov zabezpečených "školských" asistentov.

Ako to v praxi funguje nám môžete napísať na email: csz@csz.sk

 
Spracovala:
Ľudmila Gričová, CSŽ n.o.
12.3.2009

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode