Centrum samostatného života n.o.

Osobná asistencia a registrácia na daňovom úrade

04.03.2009 12:31

Osobná asistencia a registrácia na daňovom úrade

Už niekoľko rokov platí, že osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu je povinná zaregistrovať sa na daňovom úrade. Mnohí to nevedia, ale ako viete neznalosť zákona neospravedlňuje, mnohí na to zabudli. V oboch prípadoch osobných asistentov pokuta neminie.

Z Daňového riaditeľstva sme dostali stanovisko  na základe písomnej  žiadosti Centra samostatného života a Košickej organizácie vozičkárov o vydanie opatrenia pri postupe u osôb vykonávajúcich osobnú asistenciu pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  a ich registračnej povinnosti.

Z listu Daňového riaditeľstva uvádzame časť odpovede listu:
 

„Podľa ustanovenia § 31 ods. 2 zákona č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správe daní)  fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo bytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu.
 
Podľa ustanovenia § 35 ods. 7písm a) zákona o správe daní ak daňový subjekt nesplní v lehote registračnú povinnosť podľa § 31  alebo registračnú povinnosť podľa osobitného  zákona, správca dane mu uloží pokutu najmenej 66,38 eur najviac 3 319,39 eur, pridaniach podľa osobitného zákona najmenej 6,63 eur, ak ide o fyzická osoba.

Daňový subjekt má zákonom stanovenú povinnosť registrovať sa a to do 30 dní po uplynutí mesiaca v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť. Zákon neustanovuje len povinnosť  zaregistrovať sa, ale povinnosť zaregistrovať sa v zákonom stanovenej lehote.

V prípade, že si daňový subjekt registračnú povinnosť v lehote (do 30 dní po uplynutí mesiaca) alebo ju nesplní vôbec, je správca dane povinný mu uložiť pokutu. Nie je teda na jeho úvahe či pokutu uloží alebo nie, pretože zákon jednoznačne stanovuje, že sa pokuta uloží.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že aj v prípade, ak by správca dane zaregistroval daňový subjekt z úradnej moci, musel by uložiť pokutu podľa § 35 ods. 7 zákona o správe daní  pretože daňový subjekt si nesplnil svoju registračnú povinnosť v lehote, čo je zákonným dôvodom pre uloženie pokuty.

Záverom, by sme Vám chceli dať do pozornosti, že každý daňový subjekt má možnosť využiť inštitút §103 zákona o správe daní a požiadať správcu dane o odpustenie sankcie, či už z dôvodov nesprávnej aplikácie právneho predpisu, resp. z dôvodu, že zaplatením sankcie by bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu.


Podpísaná
Ing. Viera Rojíková
Riaditeľka odboru metodiky daní

Banská Bystrica 24.02.2009

Preto odporúčame informovať o tejto povinnosti osobných asistentov hneď pri podpise zmluvy o výkone osobnej asistencie, prípadne sa ich opýtať či sú riadne zaregistrovaní na daňovom úrade, aby  predišli nepríjemnostiam s pokutami. O registračnej a daňovej povinnosti osobných asistentov uvádzame viac informácií aj v časti Osobná asistencia na linku: https://www.csz.sk/?str=osobnaasistencia&detail=9


Spracovala:
Ľudmila Gričová, CSŽ n.o.
4.3.2009

Diskusná téma: Osobná asistencia a registrácia na daňovom úrade

Dátum 23.12.2010
Vložil Zuzana
Titulok registrácia na DÚ, už pri vykonávaní OA

Mám na Vás jednu otázočku,: ako je to s registráciu na DÚ pri OA, keď ju vykonávam 10 mes.-zaregistrovaná na DÚ som od marca 2010 a mám od vtedy pridelené aj DIČ. moja otázka znie, keďže som tento mesiac podpísala druhú-ďalšiu, novú Dohodu o vykonaní OA s ďalšou osobou, či aj tak mám povinnosť sa registrovať sa na DÚ. lebo som sa už bola pýtať vo Zvolene, kde mi bolo povedané, že keď som prvú asistenciu-registráciu na DÚ nerušila, a mám pridelené DIČ, že mi to platí aj na novú zmluvu, a že sa opatovne nemusím registrovať. je to prosím Vás tak, a je to pravda? nechcem totiž dodatočne sa registrovať po mesiaci ako budem mať podpísanú dohodu o vykonaní OA.ďakujem. Zuzana

 

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode