Centrum samostatného života n.o.

Pre koho sú zákony a úrady?

06.03.2009 13:58

V januári 2009 rodičia detí s ťažkým zdravotným postihnutím z Liptovského Mikuláša a okolia  spísali protest ako reakciu na obsah sociálneho zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý zapracovaním § 43 ods. 5 uvedeného zákona stanovil, že vyplácanie opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu sa bude diať výlučne mesačne pozadu. Dotklo sa to peňažného príspevku na zvýšené výdavky, ako aj peňažného príspevku zaopatrovanie. Mnohé osoby poberajúce peňažný príspevok za opatrovanie nemali vôbec dostať v januári tento príspevok.


                Až po vlne kritiky postihnutých rodín a po medializovaní problému, ministerka nariadila, že sa necitlivý zásah do príjmu opatrovateľov zmierni tak, že príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatia polovicu príspevku za opatrovanie v januári tým, ktorí majú tento príspevok ako jediný zdroj príjmu. Nevieme však do dnes kde sa „stratili“ príspevky nevyplatené v januári a koľko ministerka ušetrila na postihnutých peňazí? Opatrovatelia s týmto postupom vyjadrili veľkú nespokojnosť. Preto sa mnohí na tento (ne) zákonný postup sťažovali rôznymi formami. Pani Jana Socháňová, iniciátorka podpisovej akcie v Liptovskom Mikuláši nám poskytla listy na uverejnenie na našej internetovej stránke. Petíciu podpísalo 55 rodičov  z Liptovského Mikuláša a okolia.


                 List rodičov bol poslaný približne 18 subjektom (prezidentovi SR, kandidátkam na prezidenta I. Radičovej a Z. Martinákovej , predsedovi vlády, ministerke Tomanovej,  primátorovi mesta L. Mikuláš, predsedovi Žilinského samosprávneho kraja, predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi, poslancovi NR SR, kandidátkam na prezidenta I. Radičovej a Z. Martinákovej , Verejnému ochrancovi práv...). Odpovedali Verejný ochranca práv - Pavel Kandráč,  MPSVR SR - Lýdia Brichtová, a kancelária prezidenta.

Centrum samostatného života podporuje poškodených opatrovateľov, stotožňuje sa s ich krokmi a preto uvádzame korešpondenciu v plnom znení.


Text mailu, ktorý poslala pani Socháňová a pridala ako prílohu  protest s podpismi

Prajeme príjemný deň

Sme rodičia zdravotne postihnutých detí z Liptovského Mikuláša a okolia, chceli by sme  vyjadriť svoju nespokojnosť s vyplácaním kompenzačných príspevkov mesačne pozadu a vyjadriť požiadavku, aby ste sociálny zákon novelizovali – ide hlavne:

O vrátiť vyplácanie kompenzácií do mesiaca, za ktorý patrí  (tak ako to bolo predtým – hlavne príspevok za opatrovanie, ktorý nie je príjmom /to by bol mizivým príjmom!/ – veď je to celodenné opatrovanie/podobne ako materský alebo rodičovský príspevok/ - štátna dávka  podobne ako dôchodok;

O vyplatenie  jednej mesačnej dávky kompenzácií ( ktorú ste nevyplatili a tak ste na nás ušetrili);

o zriadenie DSS pre takéto postihnuté deti (hlavne jednodňové alebo týždenné), ktorých je akútny nedostatok (u nás ani v blízkom okolí ani jeden),
 aby opatrovateľ sa mohol aktivizovať a aspoň trošku si zlepšiť svoju finančnú situáciu, no i vtedy, keď už on ani nevládze, lebo opatrovaní rastú a my starneme, lebo potom už bude treba opatrovať nás;

o výšku kompenzačného príspevku za opatrovanie (nebrať do úvahy príjem spoločne posudzovaných osôb) a jeho zvýšenie (už roky nebol zvyšovaný!);

V prílohe Vám prikladáme protestný list rodičov zdravotne postihnutých detí spolu s ich podpismi.


 


Rodičia opatrujúci zdravotne ťažko postihnuté deti v Liptovskom Mikuláši a okolí

                                        

                                                                                                                                                                   V Liptovskom Mikuláši dňa 21.1.2009


Reakcia na prijatie nového zákona.

 

    My, rodičia ťažko zdravotne postihnutých detí, ktorí sa riadne a celodenne /okrem hodín, ktoré strávia deti v škole/ staráme o naše postihnuté deti, vyjadrujeme svoj jednoznačný nesúhlas s prijatím nového zákona, ktorý nariaďuje sociálnym úradom, aby začali vyplácať kompenzačné dávky a príspevok za opatrovanie mesačne dozadu.

Znamená to, alebo si to len my tak vysvetľujeme?!, že štát chce na tejto najslabšej vrstve v našej spoločnosti ušetriť ešte aj z toho mála, čo nám štát dá? Veď si len reálne zvážte, keby sme teraz hromadne dali deti do štátnych zariadení a štát by bol nútený sa o ne postarať. My by sme si išli hľadať prácu a začať žiť normálny a hlavne ľahší život.

 

Či takto vie oceniť náš štát, hlavne opatrovateľov v produktívnom veku, ktorí by radšej išli pracovať a chceli žiť normálny ľudský a dôstojný život ako sa poctivo, riadne a celodenne starať o postihnuté dieťa, ktoré sa v mnohých prípadoch stalo obeťou nedbanlivosti lekárov? Lebo, veď si len uvážte, či sa dá odložiť dieťa do kúta, keď sme chorí, nevládzeme, alebo sa nám jednoducho nechce? Nedá! Ani to nechceme, ale chceme byť za túto neľahkú prácu tiež patrične ocenení, veď sme do tohto „povolania“ upadli nedobrovoľne!


    Nielenže máme najnižší príjem v štáte, ale ešte nám v týchto ťažkých časoch, keď zúri nielen hospodárska, ekonomická a plynová kríza a druhý rodič ako jediný živiteľ rodiny prichádza o prácu, dostáva minimálnu mzdu, alebo za ňu nedostal doteraz zaplatené, pozastavíte príspevok za opatrovanie a kompenzácie aj nám! Veď je to šialené! Najhoršie je na tom však rodič – opatrovateľ, ktorý je na to všetko sám! Naše príspevky sú v týchto dňoch jedinou nádejou rodín na „prežitie“! Z čoho máme žiť v týchto dňoch? Odkiaľ máme mať našetrené, ako uvádzate vo vašich listoch smerom k nám, keď máme zvýšené výdavky na lieky, lekárov, rehabilitačnú starostlivosť, individuálnu dopravu do škôl... a nemôžeme riadne pracovať!? Skúste sa prosím zamyslieť, keď budete investovať svoje koncoročné odmeny, z čoho asi majú žiť ľudia, pre ktorých je príspevok za opatrovanie jediným zdrojom príjmu? Nezávidíme Vám, ale aj my potrebujeme žiť!


Veríme, že sa budete na najbližšom zasadaní NR zaoberať aj našimi problémami, pretože my pri našich každodenných povinnostiach a problémoch určite nemôžeme ísť protestovať ako rómovia, zdravotníci, učitelia ... sme súčasťou tohto štátu a odrábame si každý deň poctivo svoju „kôrku chleba“!

 

 S nádejou vidiny lepšej budúcnosti    

                                                 rodičia ZŤP detí v Lipt. Mikuláši

 

+ príloha Plne sa stotožňujem s týmto protestom 55 podpisov (meno, priezvisko, adresa, podpis).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpovede uvádzame chronologicky podľa dátumu:


Odpoveď Verejného ochrancu práv

Verejný ochranca práv

P.O.Box 1

820 04 Bratislava 24

Email: sekreteriát@vop.gov.sk

www.vop.gov.sk

doc.JUDr. Pavel Kandráč, CSc.

verejný ochranca práv

 

Vážená pani

RNDr. Jana Socháňová

Váš list číslo/ zo dňa                Naša značka                Vybavuje/linka             Bratislava

19.01.2009                            243/2009/VOP                   Mgr. Eckerová         30.01.2009

                                                                                       02/4828 74 01

Upovedomenie o odložení podnetu

 

Dňa 19. januára 2009 mi bol doručený Váš podnet, v ktorom namietate nezákonnosťpri vyplácaní kompenzačných príspevkov.

Podľa ustanovenia § 15 ods.1 písm. a) zákona č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákono verejnom ochrancovi práv“) Váš podnet

odkladám.

 

 Následne Vás upovedomujem:


            Po preskúmaní podnetu som zistil, ževec, ktorej sa Váš podnet týka, nepatrí do mojej pôsobnosti. Nejde o prípad poručenia základných práv a slobôd konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy  v rozpore správnym poriadkom.


            Podmienkou, po splnení ktorej môžem ako verejný ochranca práv konať, je totiž skutočnosť, že podnet podávateľa sa týka porušenia základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb, na ktorých ochrane sa , podľa zákona, podieľa a súčasne smeruje proti konaniu, rozhodovaniu alebo nečinnosti orgánu verejnej správy, na ktorý sa vzťahuje moja pôsobnosť. Toto konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť musí byť v rozpore s právnym poriadkom.


           V záujme poskytnúť Vám pomoc si však dovoľujem uviesť nasledovné:

     Koncom minulého roka  bol prijatý zákon 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len“ zákon  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP“), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009 a svojim obsahom nadväzuje na systém kompenzácií definovaných zákonom č. 195/ 1998 Z.Z o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len“ zákon o sociálnej pomoci“), ktorý v tomto smere nahradil.  Podľa § 66 ods.1 tohto zákona sa peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a peňažný príspevok za opatrovanie poskytované podľa zákona účinného do 31. decembra  2008 považujú za peňažné príspevky na kompenzáciu podľa zákona účinného od1.januára 2009.


V ustanovení § 19 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP sú uvedené všetky peňažné príspevky na kompenzáciu, a to nasledovne:

a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu,

b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky,

c) peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,

d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky,

e) peňažný príspevok na opravu pomôcky,

f) peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,

g) peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,

h) peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,

i) peňažný príspevok na prepravu,

j) peňažný príspevok na úpravu bytu,

k) peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,

l) peňažný príspevok na úpravu garáže,

m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,

n) peňažný príspevok na opatrovanie.


Peňažné príspevky na kompenzáciu uvedené v odseku 1 písm. a), i), m) a n) sú opakované peňažné príspevky na kompenzáciu a peňažné príspevky na kompenzáciu uvedené v odseku 1 písm. b) až h) a j) až l) sú jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu.

             

 Pokiaľ ide o vznik nároku na príspevky a ich výplatu, zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v § 43 ustanovuje, že k nemu dochádza na základe právoplatného rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

 

           Peňažný príspevok na kompenzáciu sa prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu a poskytuje sa  za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.


           Podľa  ustanovenia § 43 ods. 5   zákona  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP sa   opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca mesačne pozadu.

 

             Vážená pani Socháňová, dovoľujem si Vás informovať, že Ústava  Slovenskej republiky ani zákon o verejnom ochrancovi práv mi nepriznáva právo zákonodarnej iniciatívy, teda právo predkladať návrhy zákonov. Toto právo patrí len poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, výborom Národnej rady Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky. Zákonodarná moc, teda právo schvaľovať zákony, je zverená  Národnej rady Slovenskej republiky. Nedisponujem tak právomocou, ktorá by mi umožňovala zmeniť právnu úpravu spôsobu vyplácania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.


            Na záver mi dovoľte poznamenať, že z ľudského hľadiska  chápem Vaše rozhorčenie kvôli zmene spôsobu vyplácania kompenzačných príspevkov,, avšak ako verejný ochranca práv môžem konať len podľa právneho poriadku. Opačný postup by znamenal porušenie princípov zákonnosti a ústavnosti.

            S pozdravom            

                                                                                                                                                                  Kandráč (vlastnoručný podpis)Odpoveď z MPSVR SR

 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava

tel.: 02/ 5975 1111

 

Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím:
Mgr. Lýdia Brichtová, riaditeľka odboru
sekretariát: straponcekova@employment.gov.sk

tel. 02/5975 2113

https://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1

https://archiv.mynoviny.sk/c/4324113/novy-socialny-zakon.html

 

 

 

 

 


(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode