Centrum samostatného života n.o.

Štatút Centra samostatného života n.o.

  

Zakladatelia neziskovej organizácie vydávajú dňa 1.10.2002 tento štatút neziskovej organizácie.

„Osoby so zdravotným postihnutím sú členmi spoločnosti a majú právo zostať v miestnej komunite. V rámci normálnych štruktúr vzdelávania, zdravotníckej starostlivosti, zamestnania a sociálnych služieb by mali dostať takú pomoc, akú potrebujú.“

Čl. I
1. Názov neziskovej organizácie:

Centrum samostatného života n.o. (skrátený názov CSŽ n.o.)

2. Sídlo neziskovej organizácie:

Tehelná 26, 831 03 Bratislava

Čl. II
Čas na aký sa nezisková organizácia zakladá:

Nezisková organizácia sa zakladá na čas neurčitý.

Čl. III
Druh všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia bude poskytovať občanom s ťažkým telesným postihnutím všeobecne prospešné služby v rámci sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
Bude vykonávať poradenské služby, preventívnu činnosť a vykonávať ďalšie všeobecne prospešné aktivity na úseku pomoci občanom s ťažkým telesným postihnutím.
V rámci svojej činnosti nezisková organizácia bude poskytovať občanom s ťažkým telesným postihnutím najmä komplexné služby, sociálnej, výchovnej a poradenskej pomoci a podporné služby podľa zákona o sociálnej pomoci.
Ďalšie služby budú zamerané na rozvoj zamestnanosti a ochrany ľudských práv a základných slobôd.

Podmienky poskytovania služieb

Druhy všeobecne prospešných služieb, ktoré n.o. bude poskytovať:

   1. sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu, vybraných činností sociálnoprávnej ochrany, sociálne služby, humanitárnu pomoc pre občanov s ťažkým telesným postihnutím a pre ich rodiny,
         1. sprostredkovanie, presadzovanie a realizovanie služby osobnej asistencie pre občanov s ťažkým telesným postihnutím,
         2. poradensko-informačný servis z oblasti sociálnej, zdravotnej, kompenzačných pomôcok, vzdelávania, zamestnania a trávenia voľného času pre občanov s ťažkým telesným postihnutím,
         3. vytváranie a realizovanie nedostatkových sociálnych služieb pre občanov s ťažkým telesným postihnutím,
   2. poskytovanie advokáciu – ochraňovanie ľudských práv a základných slobôd,
         1. dohliadanie nad dodržiavaním zákonných ustanovení, ktoré sa týkajú práv a postavenia občanov s ťažkým telesným postihnutím,
   3. presadzovanie legislatívy a služieb aj pre občanov s ťažkým telesným postihnutím,
   4. vydávanie potrebných publikácii a realizácia seminárov na pomoc ľuďom s ťažkým telesným postihnutím kvôli výchove, vzdelávaniu, zamestnávania,
   5. spoluprácu s inými n.o., nadáciami a občianskymi združeniami, spoluprácu so štátnou správou a samosprávou,
   6. sprostredkovanie a realizovanie bezbariérovej dopravy a prepravy pre občanov s ťažkým telesným postihnutím,
   7. dohliadanie nad tvorbou bezbariérového životného prostredia pre občanov s ťažkým telesným postihnutím.

 
Čl. IV
Spôsob zverejnenia podmienok

poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:

   1. v sídle organizácie,
   2. na základe žiadosti ich zasiela poštou,
   3. na základe žiadosti ich zasiela elektronickou poštou.

 
Čl. V
Orgány neziskovej organizácie

Vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov, spôsob voľby a dĺžka funkčného obdobia správnej rady a dozornej rady

   1. Orgánmi neziskovej organizácie sú:
         1. správna rada,
         2. riaditeľ,
         3. revízor
   2. Správna rada
      Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.
   3. Správna rada najmä:
         1. schvaľuje rozpočet n.o. do 31.3. príslušného roku,
         2. schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,
         3. rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení n.o.,
         4. podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
         5. volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
         6. volí a odvoláva členov správnej rady a revízora,
         7. schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
         8. rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej zmluve,
         9. rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene n.o.,
        10. rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.
   4. Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilé na právne úkony a bezúhonná. Členstvo v správnej rade a funkcie revízora a riaditeľa sú vzájomne nezlučiteľné.
   5. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
   6. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu revízora alebo jednej tretiny členov správnej rady.
   7. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.
   8. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
   9. Členstvo v správnej rade zaniká
         1. uplynutím funkčného obdobia,
         2. odstúpením,
         3. odvolaním pre stratu voliteľnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady,
         4. smrťou.
  10. Funkčné obdobie správnej rady je štvorročné.

Riaditeľ

   1. Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť n.o. a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach, ak nie sú zákonom, zakladateľskou zmluvou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
   2. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.
   3. Predkladá správnej rade návrh rozpočtu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka.
   4. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná.
   5. Riaditeľa správna rada odvolá, ak
         1. bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo úmyselný trestný čin,
         2. vykonáva činnosť uvedenú v § 27 – zákaz konkurencie
         3. o to sám požiada. Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak:
         4. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
         5. koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, zakladacou listinou a štatútom
         6. to navrhla člen správnej rady alebo revízor.

Revízor

   1. Revízor je kontrolný orgán n.o., ktorý dohliada na jej činnosť.
   2. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti n.o. a kontroluje či účtovníctvo je riadne vedené v súlade s príslušným zákonom a či n.o. uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, zakladateľskou zmluvou a štatútom.
   3. Revízorom môže byť iba osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
   4. Funkcia revízora je dobrovoľná a neplatená. Revízorovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie.
   5. Revízor najmä:
         1. preskumáva ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
         2. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
         3. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
         4. navrhuje zvolanie správnej rady, ak si to vyžaduje záujem organizácie.
   6. Revízor je oprávnený:
         1. podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, ak si to vyžaduje záujem n.o.
         2. navrhnúť obmedziť práva riaditeľa konať v mene n.o.,
         3. zúčastňovať sa rokovania správnej rady s hlasom poradným,
         4. upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladateľskej zmluvy alebo štatútu.
   7. Revízora volí a odvoláva správna rada.
   8. Funkčné obdobie je určené na štyri roky.

 
Čl. VI
Zákaz konkurencie


   1. Člen správnej rady, riaditeľ a revízor nesmie:
         1. vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať dohody, ktoré súvisia s činnosťou n.o.
         2. sprostredkúvať pre iné osoby obchody n.o.

 
Čl. VII
Čas uchovávania zápisníc orgánov n.o.
Spôsob zverejnenia výročnej správy

 

   1. Zo schôdzí orgánov n.o. sa vyhotovujú zápisnice, ktoré n.o. uchováva po dobu troch rokov.
   2. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou, najneskoršie do 30. júna príslušného roka.
   3. Výročná správa obsahuje:
         1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia organizácie,
         2. ročnú účtovnú uzávierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
         3. výrok audítora k ročnej účtovej závierke, ak bola audítorom overovaná,
         4. prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov a výdavkov,
         5. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
         6. stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
         7. zmeny a nové zloženie orgánov n.o., ku ktorým došlo v priebehu roka,
         8. ďalšie údaje určené správnou radou.
   4. Výročná správa je verejne prístupná v sídle neziskovej organizácie.
   5. Výročnú správu v podobe jedného výtlačku zasiela n.o. príslušnému registrovanému úradu do 15. júla príslušného roku.

 
Čl. VIII
Hospodárenie n.o. a účtovníctvo

 

   1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami, vlastným majetkom, majetkom, ktorý nadobudla svojou činnosťou, a môže užívať majetok štátu alebo obce v súlade s osobitnými predpismi.
   2. Majetok n.o. tvoria:
         1. vklady zakladateľov,
         2. príjmy z vlastnej činnosti,
         3. dary od fyzických a právnických osôb,
         4. dotácie zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a rozpočtu obce,
         5. príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
         6. pôžičky, úvery, úroky,
         7. verejné zbierky,
         8. dedičstvo.
   3. Nezisková organizácia môže podnikať v zmysle § 30 zákona č. 213/1997 Z.z.
   4. Majetok n.o. sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladateľskej zmluve alebo v štatúte a na úhradu výdavkov alebo nákladov súvisiacich so správou n.o. Výšku výdavkov na správu n.o. určí správna rada každoročne v rozpočte, najviac však do výšky 4% celkových príjmov.
   5. N.o. hospodári podľa schváleného rozpočtu , pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Rozpočet obsahuje rozpočtové:
         1. príjmy
         2. výdavky
   6. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka. Správna rada schvaľuje rozpočet n.o. najneskôr do 31. marca príslušného roka.
   7. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.
   8. Nezisková organizácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecne prospešnými službami.
   9. Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienok, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktorá bola založená.
  10. Prioritný majetok na účely tohto zákona je tá časť majetku štátu, ktorú vkladá štát ako zakladateľ alebo spoluzakladateľ do neziskovej organizácie podľa osobitného zákona a ktorá je určená výlučne na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

 
Čl. IX
Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

 

   1. Nezisková organizácia sa zrušuje:
         1. uplynutím času, na aký bola založená,
         2. dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
         3. rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
         4. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení n.o., inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
         5. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
         6. ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona o n.o.,
         7. ak nezašle výročnú správu registrovanému úradu podľa § 34 ods. 3 zákona o n.o.
   2. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
   3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky n.o. prechádzajú na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
   4. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú n.o. alebo nadáciu.
   5. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.
   6. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.
   7. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik n.o. sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak zákon o neziskových organizáciách neustanovuje inak.

 
Čl. X
Poskytovanie informácií

 

   1. Každý má právo na prístup k informáciám o nakladaní s majetkom neziskovej organizácie.
   2. Nezisková organizácia zverejní informáciu o nakladaní majetku v sídle organizácie, príp. podľa požiadaviek.

 
Čl. XI
Záverečné ustanovenia

Zakladatelia rozhodli, že pre prípad ich smrti oprávnenia zakladateľa prejdú na ich dedičov.

V Bratislave , dňa 1. 10. 2002

zakladateľ: Jaroslav Grič
zakladateľka: Ľudmila Gričová

Registrácia :
Krajský úrad, Bratislava, č.OVVS-659/53/2002-NO, IČO: 31821961, DIČ:0031821961

 

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode