Centrum samostatného života n.o.

OA v zákonoch

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

č. 447/2008 Z.z.

  Obsah:

- Osobná asistencia
- Registračné, daňové a odvodové povinnosti
- Prílohy
- Tlačivá

 

 

§ 20

Osobná asistencia

(1)       Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4., ktorú uvádzame na konci príspevku. Osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent.

(2)       Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít.

§ 21

 Posudzovanie rozsahu osobnej asistencie

(1)       Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností uvedených v prílohe č. 4, ktoré si nemôže fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.

(2)       Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne (20 hod. denne), ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)       Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo týždenná pobytová sociálna služba. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej sprevádzanie do školského zariadenia, ak školské zariadenie je mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb alebo mimo priestorov zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

(4)       Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva zamestnanie alebo navštevuje školské zariadenie s výnimkou vysokej školy.

(5)       Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje sociálna služba v zariadení podporovaného bývania, možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej prepravu alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách.

(6)       Rozsah hodín osobnej asistencie príslušný orgán opätovne posúdi každé tri roky od jeho určenia na účel zistenia, či predchádzajúci určený rozsah hodín osobnej asistencie zodpovedá potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Opätovné posúdenie sa vykoná aj pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie rozsahu hodín osobnej asistencie.

§ 22

 Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

(1)       Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na osobnú asistenciu, možno poskytovať peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ak sa osobná asistencia vykonáva pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4.

(2)       Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.  Po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku.

(3)       Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť aj vtedy, ak je fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom, a to na činnosti alebo časť týchto činností, ktoré nevykonáva pes so špeciálnym výcvikom.

(4)       Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, ak tento zákon neustanovuje inak. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje opatrovanie podľa § 40 alebo opatrovateľská služba podľa osobitného predpisu.

(5)       Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať aj vtedy, ak osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávajú fyzické osoby uvedené v odseku 4, okrem rodičov dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, fyzickej osoby, ktorá prevzala také dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, za podmienky, že tieto osoby poskytujú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu najmenej v rozsahu 3 650 hodín ročne(10 hodín denne), alebo je zamestnaná alebo navštevuje školské zariadenie.

(6)       Osobný asistent môže poskytovať osobnú asistenciu za podmienok uvedených v odseku 5 len v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie určenom v posudku na činnosti uvedené v prílohe č. 4 v prvom bode až v šiestom bode, deviatom bode a pätnástom bode, najviac však 1 460 hodín ročne (4 hodiny denne).

(7)       Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za celý kalendárny rok.

(8)       Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu v priebehu kalendárneho roka, tento peňažný príspevok sa prizná za príslušné obdobie kalendárneho roka v pomernej časti z určeného rozsahu osobnej asistencie na kalendárny rok a výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za príslušné obdobie kalendárneho roka.

(9)       Ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, od príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa odpočíta suma trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.

Ak tento rozdiel je nižší ako rozsah osobnej asistencie určenej eurách, výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa rovná rozdielu týchto dvoch súm.  Ak rozdiel medzi príjmom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a trojnásobkom sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom je vyšší ako rozsah osobnej asistencie určenej v eurách, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa neprizná; odseky 7 a 8 platia rovnako.

(10)     Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 1, 39 % sumy životného minima  (75 Sk, t.j. 2,49 €) pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.

 (11)    Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

(12)     Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo na základe písomného súhlasu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím agentúre osobnej asistencie, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má s touto agentúrou uzatvorenú zmluvu o pomoci pri vykonávaní administratívnych úkonov, ktorej obsahom je aj vyplatenie odmeny osobnému asistentovi.

 (13)    Ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení dlhšie ako 30 dní, rozsah hodín osobnej asistencie určený na kalendárny rok sa zníži rozhodnutím o rozsah hodín osobnej asistencie určených pre činnosti uvedené v prílohe č. 4 prvom bode až ôsmom bode, desiatom bode, štrnástom bode a sedemnástom bode, pripadajúci na každý deň pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení.

(14)     Nevyčerpaný počet hodín osobnej asistencie určený na obdobie kalendárneho roka nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom roku.

(15)     Ak suma peňažného príspevku na osobnú asistenciu je menej ako 3,32 eura mesačne (100 Sk) peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa doplatí v kalendárnom mesiaci, v ktorom jeho suma je najmenej 3,32 eura.

§ 23

Práva a povinnosti osobného asistenta a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri výkone osobnej asistencie

(1)       Osobnú asistenciu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony. Osobnú asistenciu nemôže vykonávať fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent.

(2)       Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe zmluvy

a)        o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom podľa osobitného predpisu,

b)        uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a agentúrou osobnej asistencie.

(3)       Zmluva o výkone osobnej asistencie obsahuje najmä

a)        druh vykonávaných činností podľa zoznamu činností uvedených v prílohe č. 4 a rozsah vykonávaných činností,

b)        miesto výkonu osobnej asistencie,

c)         obdobie výkonu osobnej asistencie,

d)        práva a povinnosti osobného asistenta,

e)        odmenu a spôsob vyplácania odmeny,

f)          dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie.

(4)       Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie príslušnému úradu.

(5)       Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. To neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 5 môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne.

(6)       Osobný asistent vykonávajúci tlmočenie je povinný preukázať príslušnému úradu znalosť komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím osobitným potvrdením, osvedčením alebo certifikátom. Toto potvrdenie, osvedčenie alebo certifikát vydáva osoba, ktorá má akreditáciu na vzdelávanie tlmočníkov vydanú podľa osobitných predpisov.36)

(7)       Tlmočenie na účely tohto zákona je tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím a taktilné tlmočenie pre hluchoslepé osoby.

(8)       Na účely tohto zákona môže osobný asistent vykonávať viacero foriem tlmočenia, ak na ich vykonávanie preukáže príslušnému úradu odbornú spôsobilosť.

(9)       Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 16 za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca; to neplatí, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže v uvedenej lehote predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie zo závažných dôvodov. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím môže vo výkaze o odpracovaných hodinách osobnej asistencie uviesť len činnosti, na ktoré je odkázaná podľa posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1. Príslušný orgán vyplatí peňažný príspevok na osobnú asistenciu najneskôr do 20 dní od predloženia výkazu.

(10)     Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť príslušnému úradu potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za každý kalendárny mesiac po vyplatení odmeny osobnému asistentovi, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 17.

***

Príloha č. 4  k zákonu č. 447/2008 Z. z.
 
Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie

1. vstávanie,

2. líhanie,

3. polohovanie,

4. osobná hygiena

4.1. umývanie,

4.2. kúpanie,

4.3. česanie,

4.4. holenie,

4.5. úprava nechtov,

4.6. mejkap,

4.7. vyprázdňovanie čriev a mechúra,

5. obliekanie,

6. vyzliekanie,

7. príprava jedla,

8. podávanie jedla,

9. podávanie liekov,

10. nakupovanie,

11. pomoc pri domácich prácach,

12. starostlivosť o pomôcku (napríklad osobné motorové vozidlo),

13. dorozumievanie

13.1. písanie,

13.2. čítanie,

13.3. telefonovanie,

13.4. artikulačné tlmočenie,

13.5. taktilné tlmočenie,

13.6. tlmočenie v posunkovej reči,

13.7. predčítanie pre nevidiacich,

14. dohľad,

15. pomoc pri akútnom ochorení,

16. pomoc počas dovolenky,

17. sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo do predškolského zariadenia a z predškolského zariadenia, ak je rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,

18. pomoc nepočujúcemu rodičovi počujúceho dieťaťa aj nepočujúceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho roku veku a nepočujúcej fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na svoje sluchové postihnutie nie sú schopné zvládnuť

pre problémy s vnímaním a pochopením hovorenej reči v súvislosti s rozvíjaním hovorenej reči,

19. pomoc nevidiacemu rodičovi nevidiaceho dieťaťa aj vidiaceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho roku veku a nevidiacej fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na svoje zrakové postihnutie nie sú schopní zvládnuť pre problémy s vnímaním a pochopením písomných informácií a grafických informácií, vytváraním vizuálne orientovaných pojmov a predstáv v súvislosti s rozvíjaním schopností priestorovej orientácie, a to predčítaním textu,

20. preprava alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách.

***

§ 65
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


(8)    Štúdium, pracovná činnosť, športová činnosť, spoločenská činnosť, duchovná činnosť, kultúrna činnosť a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré sa považovali za činnosti na účely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považujú za činnosť prepravy alebo premiestňovanie pri pracovných, vzdelávacích, občianskych, rodinných a voľnočasových aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona účinného od 1. januára 2009.

(9)    Upratovanie, pranie, žehlenie a kúrenie, ktoré sa považovali za činnosti na účely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považujú za činnosť pomoc pri domácich prácach podľa prílohy č. 4 zákona účinného od 1. januára 2009.

***
 
Príloha č. 17 k zákonu č. 447/2008 Z. z.
 Potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi

Meno a priezvisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím:

................................................................................................................................................

Za kalendárny mesiac.............................................. v roku ................................................

Meno a priezvisko osobného asistenta ...........................................................................

Odpracované hodiny ..........................................................................................................
 
Odmena v eurách................................................................................................................

Dátum prevzatia .................................................................................................................

Podpis  osobného asistenta............................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tlačivá

Výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie (vrátane vysvetliviek k vyplňovaniu výkazu) a potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi nájdete na linku CSŽ:

www.csz.sk/?str=osobnaasistencia&detail=10alebo na linku ÚPSVR SR:

www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/0A6EE1943EAE1496C12571150049B397?OpenDocument

 

 
Zákon o sociálnych službách oficiálne uzákonil aj  sprostredkovanie osobnej asistencie

§ 46

Sprostredkovanie osobnej asistencie

 
(1)       Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy užívateľov osobnej asistencie, vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov a pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o výkone osobnej asistencie.
(2)       Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä
a)        príprava návrhov zmlúv o výkone osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom,
b)        pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín osobným asistentom,
c)         vyplácanie odmien osobným asistentom podľa osobitného predpisu.
 (3)      Sprostredkovanie osobnej asistencie môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry osobnej asistencie zriadenej na tento účel.
(Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.)
 
 Daňové povinnosti
 
Registračná a daňová povinnosť osobných asistentov

Zákon č.511/1992 Z.z o správe daní a poplatkov § 31 odst.2 hovorí: Ak začne daňovník vykonávať činnosť alebo poberať príjmy podliehajúce dani, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane do tridsiatich dní. Príjem z výkonu osobnej asistencie podlieha dani podľa Zákona č. 595/ 2003 Z.z o dani z príjmov fyzických osôb § 6 ods. 2 písm. b.

1. Osobný asistent, ktorý uzavrie Zmluvu o výkone osobnej asistencie v zmysle Občianskeho zákonníka s užívateľom osobnej asistencie, je povinný najneskôr do 30 dní od uzavretia tejto zmluvy zaregistrovať sa na príslušnom Daňovom úrade v mieste  svojho trvalého bydliska.

2. Registrácia spočíva vo vyplnení tlačiva „ Prihláška k registrácii daňovníka FO“. Tlačivo je možné  získať priamo na DÚ, alebo  z internetu . Vyplnené tlačivo stačí  poslať na DÚ.  Následne  DÚ pridelí asistentovi identifikačné číslo DIČ, ktoré sa potom používa v kontakte s DÚ (daňové priznanie).

3. Povinnosť registrácie majú všetci osobní asistenti, aj zamestnanci s výnimkou tých, ktorý už majú z iného dôvodu pridelené DIČ.( napr. živnostníci)

Táto povinnosť platí aj pre asistentov, ktorí túto prácu vykonávajú len krátkodobo (študenti, dôchodcovia) a to aj v prípade, keď ich prijem z OA  by v zdaňovacom období nedosahoval sumu zdaniteľného príjmu.

4.   Daňové riaditeľstvo si vedie centrálnu evidenciu zaregistrovaných a nezaregistrovaných subjektov , aby nedošlo k úniku daní. Do tejto evidencie majú právo nahliadnuť zamestnanci poisťovní (sociálnej a zdravotnej), Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny za účelom plnenia si svojich pracovných povinností.

5. Každú zmenu, ktorá nastane v uvedených skutočnostiach  počas trvania registrácie je potrebné  oznámiť DÚ do 15 dní.  Po  skončení platnosti  zmluvy o Výkone osobnej asistencie je potrebné do 15 dní od uplynutia doby platnosti tejto zmluvy zrušiť registráciu a vrátiť pridelené DIČ na DÚ. V prípade, že Vy a Váš asistent sa po uplynutí platnosti Vašej zmluvy rozhodnete naďalej zotrvať v zmluvnom vzťahu osobný asistent registráciu neruší ani DIČ nevracia. Musíte ale uzavrieť  dodatok k pôvodnej zmluve, prípadne novú zmluvu a odovzdať na DÚ. Tým sa zabezpečí pokračovanie v registrácii tohto asistenta.

 

  


 6. Daňový úrad má právo v zmysle  zákona za nedodržanie  povinnosti registrácie vyrubiť    pokutu. 

Daňové priznanie:
Osobný asistent z príjmu za výkon osobnej asistencie musí podať daňové priznanie na daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska do konca marca nasledujúceho roka a zaplatiť daň vyplývajúcu z tohto príjmu. Príjem z výkonu osobnej asistencie podlieha dani podľa Zákona č. 595/ 2003 Z.z o dani z príjmov fyzických osôb § 6 ods. 2 písm., b z činnosti, ktorá nie je živnosťou ani podnikaním.

Osobný asistent(daňovník) má právo pri výpočte základu dane znížiť svoj príjem o výdavky. Výdavky si môže uplatniť ako  paušálne výdavky až vo výške 40% z celkového príjmu, ktoré nemusí dokladovať , alebo skutočné podľa doložených dokladov. Paušálne výdavky majú pokrývať výdavky, ktoré asistentovi vznikajú pri výkone OA.  Daňové priznanie nemusí podať v prípade ak jeho zdaniteľný príjem nedosiahol v zdaňovacom období ½ odpočítateľnej položky (nezdaniteľnej časti základu dane).Suma odpočítateľnej položky sa určuje ako 19,2- násobok životného minima k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

 Odvodové povinnosti
1)Do zdravotnej poisťovne
Od 1.1.2006 platí novela Zákona č.580/2004 §11ods.8,písm.t, ktorý príjmy z osobnej asistencie považuje za „vyňaté príjmy“  a z týchto príjmov sa zdravotné poistenie neplatí.
Osobní asistenti, ktorí majú príjem len z OA zostanú poistencami štátu.  Zamestnanci a živnostníci, ktorí sú súčasne aj osobnými  asistentmi  zaplatia poistné len z príjmu z týchto činností a z príjmu z OA poistné neplatia.

2) Do sociálnej poisťovne

NOVÉ:

Od 1. januára 2009 štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za:

1) fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,

2) fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,

3) fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie a fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne, v rozsahu najviac 12 rokov a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie,

4) povinne nemocensky poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu, v období, v ktorom sa im poskytuje materské.


Štát platí za tieto osoby na dôchodkové poistenie (len po dobu 12 rokov) takto:

Starobné: 18%

Invalidné: 6%

Rezervný fond: 2%

Daňové priznanie
 
Podrobnejšie informácie o daňových priznaniach ako aj Prihlášku k registrácii daňovníka FO je možné nájsť  na internete na portály Daňovej správy: www.drsr.sk kde nájdete vzory tlačív daňových priznaní, hlásení a ostatných tlačív.

Centrum samostatného života neposkytuje daňové poradenstvo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákon o sociálnej pomoci

(platný do konca roku 2008)

 § 58
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

(1) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na osobnú asistenciu, možno poskytovať peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. roku veku dieťaťa do 65. roku veku občana, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka /41a/ občana s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(3) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť, ak osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávajú fyzické osoby uvedené v odseku 2, s výnimkou rodičov dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, alebo občana, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka občana s ťažkým zdravotným postihnutím, za podmienky, že tieto osoby vykonávajú činnosti podľa prílohy č. 5 písm. a) až f), n), r), ac), a to
a) v rozsahu 50 % určeného rozsahu osobnej asistencie najviac 4 hodiny denne, ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím zamestnaný alebo navštevuje základnú školu, špeciálnu školu, strednú školu alebo vysokú školu,
b) v rozsahu najviac 3 hodiny denne, ak je rozsah osobnej asistencie určený najmenej 14 hodín denne a občan s ťažkým zdravotným postihnutím nenavštevuje základnú školu, špeciálnu školu, strednú školu alebo vysokú školu a nie je zamestnaný.

(4) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne. Ak sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať len na činnosti, na ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný pri procese vzdelávania, ak sa mu poskytujú mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb.

(5) Osobná asistencia občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím je zameraná na zmiernenie znevýhodnenia a na prekonanie znevýhodnenia v prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám občianskeho vybavenia, na umožnenie styku so spoločenským prostredím, na sprístupnenie informácií a na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov alebo nevyhnutných prác v domácnosti uvedených v prílohe č. 1, alebo činností uvedených v prílohe č. 5, ktoré tomuto občanovi poskytuje osobný asistent, prípadne osobní asistenti. Osobnou asistenciou sa podporuje nezávislosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím, jeho pracovné, vzdelávacie, rodinné a občianske aktivity, ktoré smerujú k jeho spoločenskej integrácii.

(6) Občan, ktorý vykonáva osobnú asistenciu (ďalej len "osobný asistent"), musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony. Osobnú asistenciu nemôže vykonávať občan, ktorý je podľa rozhodnutia príslušného orgánu odkázaný na osobnú asistenciu alebo na opatrovateľskú službu v tých činnostiach alebo úkonoch, ktoré by mal vykonávať ako osobný asistent alebo ktoré sa mu poskytujú v rámci opatrovateľskej služby, alebo ten občan, ktorý je odkázaný na celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v odseku 2.

(7) Rozsah osobnej asistencie sa určuje na základe činností, ktoré si nemôže občan s ťažkým zdravotným postihnutím vykonať sám, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na vykonanie týchto činností. Zoznam činností na účely určenia rozsahu osobnej asistencie je uvedený v prílohe č. 5. Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka. Z takto uvedeného počtu hodín sa vypočíta rozsah priemernej osobnej asistencie na jeden deň, ktorý môže byť najviac 20 hodín. Počet hodín osobnej asistencie určený na obdobie kalendárneho roka, ktorý osobný asistent neodpracoval v tomto kalendárnom roku, nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom roku. Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť v priebehu kalendárneho roku, prizná sa tomuto občanovi na obdobie tohto roka pomerná časť z určeného rozsahu osobnej asistencie na kalendárny rok. Do rozsahu hodín osobnej asistencie nemožno započítať hodiny osobnej asistencie, počas ktorých sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb denne alebo týždenne.

(8) Na účely tohto zákona môže osobný asistent vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hodín denne. To neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa občan s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

(9) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá rozsahu osobnej asistencie určenej v slovenských korunách, ak príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím je nižší alebo sa rovná trojnásobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom. /36/

(10) Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa vypočíta zo súčtu príjmu občana a príjmov osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú 41aa) tak, že sa tento súčet vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú.

(11) Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je vo výške 55 Sk.

(12) Ak príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, /36/ od príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa odpočíta suma trojnásobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom. /36/ Ak tento rozdiel je menší ako rozsah osobnej asistencie určenej v slovenských korunách, výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa rovná rozdielu týchto dvoch súm. Ak rozdiel medzi príjmom občana s ťažkým zdravotným postihnutím a trojnásobkom sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom /36/ je väčší ako rozsah osobnej asistencie určenej v slovenských korunách, nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu nevznikne.

(13) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím neposkytne, ak jeho majetok a úspory presahujú 800 000 Sk. Do hodnoty majetku sa nezapočítava majetok uvedený v osobitnom predpise.41ab) Majetok občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje vyhlásením na osobitnom tlačive a úradne osvedčeným podpisom.

(14) Kalendárny rok, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 10, je kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom občan požiadal o peňažný príspevok na kompenzáciu. Tento príjem sa zisťuje u peňažných príspevkov, ktoré sa každoročne prehodnocujú, vždy v septembri bežného roka a platí do konca augusta bežného roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom občan požiadal o peňažný príspevok na kompenzáciu.

(15) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne podľa počtu hodín osobnej asistencie, ktoré osobný asistent odpracoval v predchádzajúcom mesiaci pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť podklady za každý mesiac príslušnému orgánu na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho mesiaca. Príslušný orgán vyplatí peňažný príspevok na osobnú asistenciu najneskôr do 15 dní od predloženia vyúčtovania.

(16) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím uzatvára s osobným asistentom zmluvu o výkone osobnej asistencie, /41b/ podľa ktorej je osobný asistent povinný vykonávať osobnú asistenciu. Zmluva o výkone osobnej asistencie musí obsahovať najmä a) druh vykonávaných činností podľa zoznamu činností uvedených v prílohe č. 5 a rozsah vykonávaných činností, b) miesto vykonávaných činností, c) obdobie vykonávania osobnej asistencie, d) práva a povinnosti osobného asistenta, e) odmenu a spôsob vyplácania odmeny, f) dôvody odstúpenia od zmluvy.

(17) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie alebo jej kópiu predložiť príslušnému orgánu.

(18) Rozsah hodín osobnej asistencie určený na kalendárny rok sa kráti, ak sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení za čas dlhší ako 30 dní, o rozsah hodín osobnej asistencie určených pre činnosti uvedené v prílohe č. 5 písm. a) až h), m), n), t), s), ab) a ae) pripadajúci na každý deň pobytu občana s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení.

(19) Ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu vypočítaná podľa odsekov 11 až 15 sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť za celý kalendárny rok.

(20) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím po dovŕšení 65. roku veku, len ak je tento občan zamestnaný.

(21) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu poskytovaný občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím staršiemu ako 65 rokov veku nesmie presiahnuť v období jedného kalendárneho mesiaca alikvotnú časť určeného rozsahu hodín osobnej asistencie v kalendárnom roku pripadajúcu na jeden kalendárny mesiac určenej v slovenských korunách. Počet hodín osobnej asistencie pripadajúci na jeden kalendárny mesiac, ktoré osobný asistent neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci, nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

(22) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím staršiemu ako 65 rokov veku odníme a jeho výplata sa zastaví odo dňa, ktorý nasleduje po dni skončenia zamestnania.


§ 58a

Za zamestnanie sa na účely poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu považuje a) práca zamestnanca vykonávaná pre zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, 41c)
b) práca zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi pri výkone práce vo verejnom záujme, 41d)
c) štátnozamestnanecký pomer, 41e)
d) výkon verejnej funkcie, 41f) e) podnikanie a iná samostatná zárobková činnosť. 41g)


 

PRÍLOHA č.5 - Zoznam činností na účely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie

Činnosťami na účely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie sú:
a) vstávanie,
b) líhanie,
c) osobná hygiena
1. umývanie,
2. kúpanie,
3. česanie,
4. holenie,
5. úprava nechtov,
6. mejkap,
d) vyprázdňovanie čriev a mechúra,
e) obliekanie,
f) vyzliekanie,
g) príprava jedla,
h) podávanie jedla,
i) upratovanie,
j) pranie,
k) žehlenie,
l) nakupovanie,
m) kúrenie,
n) podávanie liekov,
o) dorozumievanie
1. písanie,
2. čítanie,
3. telefonovanie,
4. tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby,
5. predčítanie pre nevidiacich,
p) preprava,
r) premiestňovanie,
s) štúdium,
t) pracovná činnosť,
u) športová činnosť,
v) spoločenská činnosť,
w) duchovná činnosť,
z) kultúrna činnosť,
aa) vybavovanie úradných záležitostí,
ab) dohľad,
ac) pomoc pri akútnom ochorení,
ad) pomoc počas dovolenky,
ae) sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo do predškolského zariadenia a z predškolského zariadenia, ak je rodič občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode